دکتر تورج شیرزادیان مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مهندس بهروز رضایی معاون مدیر تجهیزات مهندس رضا محمدی مسؤل اداره تامین و صدور پروانه ها مهندس هادی پاک روش مسؤل اداره نظارت و ارزیابی مهندس اکبرپور مسؤل اداره نگهداشت

موردی برای نمایش وجود ندارد.