عکس همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور


 نخستین همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور 

12 و 13 آبانماه سال 1395  کرمانشاه

تصاویر  همایش 
 تصاویر  همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور
 همایش  همایش


 
عکس نخستین همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور