معرفی معاون مدیر

معاون و جانشین مدیر:

مهندس بهروز رضایی

09183351903


معرفی پرسنل واحد نظارت و بازرسی

 مسئول واحد:

مهندس رضا محمدی

09183392506

سایر پرسنل:

خانم مهندس طاهره مشفقی

09183367892

خانم مهندس مهسا شکری

09223696568

 

معرفی پرسنل واحد تامین و صدور پروانه ها

 مسئول واحد:

مهندس شاپور سیابانی

09183554912

 سایر پرسنل:

مهندس محمدعلی جعفری

09334300728

خانم مهندس روژین تجری

09226787387

خانم مهندس شبنم شاه علی 

09183366626

 

معرفی پرسنل واحد نگهداشت و آموزش

 مسئول واحد:

مهندس مهران اکبرپور

09187869589

سایر پرسنل:

مهندس امید الوندی

09189311562

مهندس یونس حسینی

09337516652

معرفی مسئول واحد انبار

 مسئول انبار مدیریت:

آقای حمیدشهسواری

09188362596

معرفی رئیس دفتر، مسئول امور اداری و روابط عمومی مدیریت

رئیس دفتر، مسئول امور اداری و روابط عمومی مدیریت:

امین رئیسی

09184264479

مسئول پایش برنامه عملیاتی مدیریت

    مسئول پایش برنامه عملیاتی مدیریت

مسئول رسیدگی به اسناد ملزومات پزشکی مراکز درمانی تابعه دانشگاه

مهندس هادی پاک روش

09188378098