شرح وظایف پرسنل انبار

  1. انجام امور دفتری مربوط انبار تجهیزات پزشکی

  2. کنترل دقیق اجناس موجود در انبار از لحاظ تاریخ مصرف

  3. کنترل فیزیکی انبارها به صورت روزانه و رسیدگی به کار ارباب رجوع

  4. صدور قبض انبار اجناس وارد شده به انبار

  5. صدور حواله انبار اجناس خروجی از انبار

  6. رسیدگی به امور نظافت انبارهای تجهیزات پزشکی

  7. انجام امور مربوط به تحویل ست های دیالیز به مراکز

  8. کنترل دقیق فاکتورهای ارسالی از شرکتهای تجهیزات پزشکی و مطابقت با کالا