وظایف واحد نظارت و ارزیابی

 

این واحد به منظور پیگیری شکایات افراد حقیقی و حقوقی از شرکت های تولیدی،وارداتی،توزیعی و خدماتی تجهیزات پزشکی و کیفیت این تجهیزات و نیز پاسخ به استعلام دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی دولتی و خصوصی در این مواردتشکیل شده است.

رسیدگی به وضعیت کالاهای پزشکی قاجاق وتقلبی نیز بر عهده این واحد می باشد.

بر اساس قوانین و آئین نامه های موجود هر وسیله پزشکی برای تولید،واردات،ترخیص،صادرات،توزیع و عرضه باید مجوز وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی را اخذ نماید، در غیر اینصورت آن کالاقاچاق محسوب شده و در صورت مشاهده یا دریافت شکایات پس از تشکیل پرونده،رسیدگی و تعیین صلاحیت برای اعمال قانون ، به مراجع قضایی ارجاع می شود.

همچنین این واحد در زمینه بازرسی از مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی، غیر دانشگاهی،اصناف،تولیدکنندگان و توزیع کنندگان هم ورود دارد، در ضمن خرید نیمه متمرکز و بررسی فاکتورهای ملزومات مصرفی پزشکی مراکز درمانی تابعه دانشگاه از دیگر وظایف واحدنظارت و ارزیابی می باشد.


 مشاهده و دریافت ضوابط و شرح وظایف واحدها از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی