مشاهده و دریافت ضوابط و شرح وظایف واحدها از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی


شرح وظایف واحد تامین و صدور پروانه ها

 

الف؛ وظایف بخش تامین واحد

۱_ نیازسنجی منطقی و تعیین اولویت نیازهای تجهیزات پزشکی مراکز تحت پوشش با توجه به معیارهای مشخص شده 

۲_ بررسی نیازهای اعلام شده توسط بیمارستان ها و تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آنها بصورت سالانه 

۳_ انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات خارجی 

۴_ تهیه فلوچارت منطقی خرید جهت کلیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز تابعه ( اعم از مصرفی ،نیمه مصرفی و سرمایه ای)

۵_ کارشناسی بالینی ،فنی و قیمتی خریدهایی متمرکز ( کلی ) دانشگاه ها و بویژه در خصوص دستگاه های سرمایه ای و یا تکنولوژی های خاص و مورد نیاز دانشگاه 

۶_ برگزاری دوره های آموزشی فراگیر بر حسب موضوع برای گروه های هدف بصورت کلی و یا بصورت جداگانه حسب اعلام اداره نگهداشت و آموزش و یا حسب دریافت درخواست از بیمارستان ها و پس از موافقت اداره نگهداشت و آموزش

۷_ انجام پروژه های مرتبط با تجهیزات پزشکی و تعامل مستمر با سازمان ها ، نهادها و سایر منابع تامین و سیاست گذاری در این حوزه به منظور استفاده از منابع یا شرایط های بوجود آمده 

۸_ حضور در جلسات شورای تجهیزات پزشکی دانشگاه و معاونت 

۹_ حضور در جلسات کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان ها

۱۰_ تدوین خط مشی تامین تجهیزات پزشکی مراکز تابعه دانشگاه 

۱۱_ برنامه‌ریزی و پیگیری لازم در خصوص تامین ملزومات مصرفی مورد نیاز مراکز تابعه در قالب خرید نیمه متمرکز 

۱۲_ برنامه‌ریزی و پیگیری لازم در خصوص انجام و پایش ضوابط مرتبط با شاخص های ارزشیابی عملکرد حوزه تجهیزات پزشکی

۱۳_ برنامه‌ریزی و پیگیری لازم در خصوص تدوین شاخص مصرف تجهیزات پزشکی در مراکز تابعه دانشگاه و ارتقاء سیستم HIS بیمارستان در این خصوص 

 

ب؛ وظایف بخش صدور پروانه ها، واردات و صادرات

۱_ صدور و تمدید شناسنامه فعالیت برای شرکت های توزیع کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش 

۲_ صدور و تمدید شناسنامه فعالیت برای شرکت های عرضه کننده و اصناف تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش 

۳_ صدور و تمدید پروانه ساخت و تولید برای شرکت ها و واحدهای تولیدی در منطقه تحت پوشش

۴_ صدور مجوز واردات و صادرات تجهیزات پزشکی 

۵_ برنامه‌ریزی و پیگیری در خصوص انجام و پایش ضوابط مرتبط با شاخص های ارزشیابی عملکرد در حوزه تجهیزات پزشکی 

۶_ برنامه‌ریزی و پیگیری لازم در خصوص تدوین شاخص مصرفی تجهیزات پزشکی در مراکز تابعه دانشگاه و ارتقاء سیستم HIS بیمارستان در این خصوص.