ضوابط،آئین نامه و بخشنامه ها

مشاهده و دریافت ضوابط تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی  

در صورت لزوم می توانید با کارشناسان مدیریت( مهندس بهروز رضایی معاون مدیریت) تماس گرفته سوالات خود را مطرح نمایید.  ۳۴۳۰۲۵۱۵