واحد مهندسی پزشکی مرکز آموزشی درمانی امام رضاع کرمانشاه

رادیوتراپی

 


بشیری

 مسئول واحد: مهندس مهدی بشیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی _ کارشناس ارشد مهندسی پزشکی IT پزشکی _ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA

سنوات خدمتی: 11 سال

محل خدمت: مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه (بیمارستان امام رضا (ع

شماره همراه: 09183586032


چراغی

پرسنل واحد : سرکارخانم مهندس سحر چراغی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی پزشکی 

سنوات خدمتی:10 سال 

محل خدمت: مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه (بیمارستان امام رضا (ع

شماره همراه: 09183304269


ایل بیگی

پرسنل واحد: آقای مهندس حمیدرضا ایل بیگی 

مدرک تحصیلی: کاردانی برق 

سنوات خدمتی: 8 سال

محل خدمت: مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه (بیمارستان امام رضا (ع

شماره همراه: 09189185620