واحد مهندسی پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه

خانم شیخ پور

 


مسئول واحد ؛ سرکار خانم شیخ پور

مدرک تحصیلی ؛ کارشناس الکترونیک

سنوات خدمتی ؛

محل خدمت ؛ مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه / بیمارستان امام خمینی(ره)

شماره همراه ؛ 09183573507