واحد مهندسی پزشکی مرکز آموزشی درمانی امام علی(ع)

واحد مهندسی پزشکی بیمارستان امام علی


مسئول واحد ؛ مهندس مجید مدائنی

مدرک تحصیلی ؛

سنوات خدمتی ؛ 30 سال

محل خدمت ؛ مدیریت تجهیزات و ملزومات دانشگاه/مرکز آموزشی درمانی امام علی(ع)

شماره همراه ؛ 09188360416