معرفی پرسنل واحد نظارت و ارزیابی

 

پرسنل واحد نظارت و ارزیابی 

 

 خانم مهندس مشفقی، کارشناس واحد نظارت و ارزیابی 

مدرک تحصیلی، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی ( دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی

سنوات خدمتی، 15 سال 

محل خدمت، بیمارستان های شهرستان اسلام آبادغرب و امام رضا  کرمانشاه و مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

09183367892

مهندس مشفقی