معرفی مسئول امور اداری و روابط عمومی مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

امین رئیسی

 

مسئول امور اداری و روابط عمومی مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

امین رئیسی

09184264479