معرفی مسئول اموراداری وروابط عمومی مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

رئیسی

 

مسئول امور اداری و روابط عمومی مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

امین رئیسی

09184264479