معرفی مسئول واحد انبار مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

واحد انبار

جناب آقای حمید رضا شهسواری 

09188362596

واحد انبار مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه جنب بیمارستان امام خمینی (ره)