معرفی معاون مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

 

مهندس بهروز رضایی

معاون مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی ، کارشناس برق 

سنوات خدمت، 9 سال

محل خدمت، اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه

شماره همراه، ۰۹۱۸۳۳۵۱۹۰۳