داروخانه های دارای قائم مقام

 

صبح

 

 

ردیف


شهرستان

نام داروخانه

نام قائم مقام

شیفت

از تاریخ


تا تاریخ


 

        
 

1


کرمانشاه

دکترنیک اندیش

برنجیان

گورانی

اسلام پناه

 18-22

14-18

9-13

96/5/10

96/724

96/11/12


96/5/10

96/7/26

96/11/12


2


 هرسین

دکتر افضلی

نوروزی

عصر

96/3/13

96/3/13

3


کرمانشاه

دکتر تنهایی

موسوی

اسکندری

عصر

 عصر

96/9/12

96/9/7


96/9/12

 96/9/7


4


دکتر نوری

احمدی

 

96/2/13

96/1/24

96/10/25

96/10/6

 


96/2/13

96/2/2

96/10/25

96/10/6


5


کرمانشاه

دکتر کریمی

شربتی

عصر

          96/10/19
  96/10/19

     کرمانشاه  دکتر آدینه
 شربتی  عصر        

 96/11/23

96/11/21

96/12/12

96/12/9

96/12/7

96/12/5

96/12/2

96/11/30

96/11/28

96/11/25

 

 96/11/23

96/11/21

96/12/12

96/12/9

96/12/7

96/12/5

96/12/2

96/11/30

96/11/28

96/11/25

 

6


کرمانشاه

دکتر جعفری

نوروزی

قنبری

 

 

اسکندری

 حسین ملکشاهی

2-5

 17-20

 9-20

 

20-23

20الی 23 روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه

96/3/14

96/7/17

96/4/16

96/4/23

96/7/16

96/12/05

 


96/3/14

96/7/17

96/4/16

96/4/23

96/7/16

96/12/27


7


کرمانشاه

دکتر منوچهری

 نوری

 

بازوندی

 

 مژده همتی

 

 

  

 

 

 عصر

 

عصر

 

16-20 دوشنبه و چهارشنبه

 

 

 

 

 

96/11/14

96/11/10

96/2/18

96/2/25

96/8/1


96/11/14

96/11/10

96/2/18

96/2/25

96/11/1


8  کرمانشاه

دکترمیرزایی

عباسی

 

 

مرادی

 

 

 

 

 

بازوندی

 

سیدنور

 

16-20

 

20-24

دوشنبه عصر(غیر از 15و24 )

16-24

 

 

21-24

 

17-21

 

17-21

 

 
96/7/19

 96/5/14

96/5/12

96/3/01

 

96/6/13

96/6/11

96/6/16

96/6/14

 

 96/2/1

96/2/6

96/2/21

 96/4/4/

 

 

 

 

96/7/19

 96/5/14

96/5/12

96/3/31

 

96/6/13

96/6/11

96/6/16

96/6/14

 

96/2/1

96/2/6

96/2/21

96/4/4/

 


9


  کرمانشاه

دکتر  دارابی نیا

  نوری

 

  

 

 

 

 

 

جعفری

اسکندری

 

 

 

 جعفری

طالب

 میرزائی

 

 خزایی فرد

قیطاسی

 

 

صبح و عصر

عصر

 8-12

 

عصر16-20

 

 

 

20-16

 20-24

16-20

صبح

 

 24-4

16-20

16-20

 

20-24

20-24
 

 

96/4/1

96/4/2

 96/1/24

96/1/31

96/10/8

96/2/14

96/2/21

96/2/28

96/7/22

96/2/30

96/2/24

96/2/25

96/2/27

96/4/4

96/5/8

96/7/9

 

96/9/6

96/11/21

 

 

96/4/1

96/4/3

96/1/24

96/1/31

96/10/8

96/2/15

96/2/22

96/2/29

96/7/23

96/2/30

96/2/24

96/2/25

96/2/27

96/4/6

96/5/8

96/7/9

 

96/9/6

96/11/22

 


10  کرمانشاه

دکترصادقیه

سیدنور

 

 مریم عباسی

 

 

 

سید نور

نوری

باقری

عصر(روزهای زوج)

صبح و عصر

عصر

 

 

 صبح و عصر

عصر روزهای زوج

عصر

 عصر(روز های زوج

96/3/7

95/6/28

95/6/10

 95/6/20

 95/6/27

  95/6/24

95/7/1

95/7/17

96/5/2


96/4/31

95/7/1

95/6/10

95/6/20

95/6/27

95/6/24

95/10/1

95/7/19

96/6/31


11


کرمانشاه

دکتر حسینی خواه

  جلیلیان

 

 

 

عصر_فقط یک شنبه و سه شنبه)

به غیر از 10/5/1396

  عصر

 

 

9-13 و16:30الی 20:30

 
96/5/1

 

 

96/6/5

96/7/18

96/7/25

96/7/10

 

 


96/6/28

 

 

96/6/6

96/7/18

96/7/25

96/7/13

 

 


12


کرمانشاه

خدایاری

   عابدی

 

     عصر

 

  96/12/6   

 


96/12/8       

 


13


کرمانشاه

دکتر خوشنام فر

 احمدی

 

  

 

چرامین

 

 

 

 

  16-20

20-24

 

 

9-13و 16-21

20-24

 

96/12/9

96/12/7

96/12/12

96/12/15

96/12/11

96/12/10

 

 

 


96/12/9

96/12/7

96/12/12

96/12/15

96/12/11

96/12/10


14


 کرمانشاه

رازی

برزویی

  20-24 96/12/18

 

 

 

 


96/12/18

 


15


کرمانشاه

حکمت

بازوندی

 فتحیان   

    

   عباسی  

  

 نوری

 بازوندی

عصر  (دوشنبه تاپنجشنبه)

 

صبح

صبح 

 صبح


95/3/31

94/7/20

 

95/8/10

95/9/7

 95/10/23

96/2/9

 

 

 


95/3/31

 94/8/14

 

95/8/10

95/9/7

 95/10/23

96/2/9

 


16


کرمانشاه

دکتر لعبت درویشی
 

 عصر

94/11/11


94/11/11


 
 کرمانشاه  شهلا میرزایی
 چرامین  عصر
       96/12/10    96/12/10  


17


 کرمانشاه

شیخی
 

صبح و عصر

    عصر
96/10/18

 96/10/17

96/10/20

96/10/17

   

18


کرمانشاه

دکتر تقی نژاد


 علیزاده

 

 

 

 

 

 

 

کاظمی

 

نوری

نجفی

فایق مرادی

 

 

 

 

اسکندری

 

خزاعی

سلیمانی

کاظمی

13-16

14-17

9-13

14-17

 

 

 

 

18-23

 

صبح

9-13

9-13(روز زوج)

9-13

 

 

 

17-23

 

17-23

17-21

14-18

95/11/2

95/12/7

95/12/11

96/2/30

 96/3/2

 96/3/7

 96/3/9

 

96/12/10

96/12/12/

96/7/14

96/5/3

96/5/7

96/5/22

96/5/5

96/5/10

96/5/12

96/6/12

 

96/7/19

96/9/3

96/12/10


 95/11/12

 95/12/25

  95/11/12

 96/2/31

 96/3/2

 96/3/7

 96/3/9

 96/12/10

 96/12/12

96/7/14

96/5/3

96/5/11

96/5/24

96/5/5

96/5/10

96/5/12

96/6/12

96/7/20

96/9/3

96/12/10

 


 


19


کرمانشاه
 دکتر شیرویی

نجفی

نیک رای

گرگانی

میرعبدالی

جلیلیان

موسوی

عصر

 

 

 عصر

صبح

9-13

15-23

95/6/9

95/7/19

95/7/24

96/1/23

96/5/3

96/10/10

96/10/13

 

 


95/6/11

95/7/19

95/7/24

96/1/23

96/5/3

96/10/10

96/10/13


 

20


اسلام آباد غرب
دکتر صادقی

نوری

 

قیطاسی

 

 

میرزایی

عصر

 

عصر

صبح

 

صبح

95/9/7

95/9/9

96/3/20

96/4/18

 

96/5/18

 


95/9/7

95/9/9

96/3/20

96/4/18

 

96/5/19


21

 کرمانشاه

دکتر رسولی تبار

 

عباسی

نوری

 احمدی

 

 

 

کهراریا

موسوی

نوری

صبح

 16-20

 24-20

 

16-20

 

9-13

16-20

16-20

96/2/1

96/4/6

96/11/19

96/12/1

96/11/27

96/12/10

96/10/03

96/7/13

96/11/22

 

96/2/1

96/4/6

96/11/23

96/12/1

96/11/27

96/12/11

96/10/03

96/7/13

96/11/22


22 
کرمانشاه رضایی جعفرآباد برزویی

 

محمدی

 

 نسیم جلیلیان

 

 سلیمانی

قیطاسی

نوری

چرامین

عصر

 

 16-20

 

16-20

 

16-20

16-20

صبح

16-20

96/12/13

 

96/2/12

 

96/2/17

 96/2/24

96/2/31

96/2/26

96/4/25

96/7/17

96/11/19

96/11/30


96/12/13

 

96/2/12

 

96/2/17

96/2/24

96/2/31

96/2/26

96/4/25

96/7/24

96/11/19

96/11/30

 


23 
 کرمانشاه دکتر نسیم جمشیدی

عباسی

 

طالب

جلیلیان

عصر

 

صبح

صبح

95/6/11

95/6/28

95/12/9

96/6/5


95/6/11

95/6/28

95/12/9

96/6/5


24 
 کرمانشاه

 دکتر سیفی

 

 

 خزاعی

 

احمدی

عباسی

 

  نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوروزی

 موسوی

 

سیدنور

 

 صبح و عصر

 

 عصر

عصر

 

عصر

 

 

 

 صبح و عصر

 

 

 

صبح و عصر

 

 

 

 

 

 عصر

 عصر(3شنبه و 4شنبه)

 

 عصر-شنبه و دوشنبه و سه شنبه

 

 

96/1/5

 96/1/15

95/6/6

95/07/3

 

96/1/16

96/1/19

96/1/23

96/1/26

96/2/7

96/2/2

 96/2/13

96/2/16

96/2/6

96/2/20

96/2/23

96/2/27

96/2/30

 

96/3/17

96/3/27

 

 

96/8/01

 

96/1/8

 96/1/15

95/6/6

95/7/3

 

96/1/16

96/1/19

96/1/23

96/1/26

96/2/7

 96/2/2

 96/2/13

96/2/16

96/2/6

96/2/20

96/2/23

96/2/27

96/2/30

 

96/3/17

96/6/27

 

 

96/10/1

 

25

 کرمانشاه مهین اکبری

عباسی

طالب

 عصر

صبح

95/6/13

95/5/30


95/6/13

95/6/1


26

 کرمانشاه دکتر کاظمی اسکویی طالب
عصر95/8/6


95/8/6


27

 صحنه  دکتر حیاتی

اسکندری

 

صبح و عصر

 

96/7/5

 


96/7/5

 


28

کرمانشاه
دکتر عزتی

حسین زاده

 

  

 

 

زارعی

 

 

شربتی

اسلام پناه

 صبح و عصر

 صبح و عصر

  

صبح و عصر

 

صبح

 

 

صبح

16-20

9.5-13و 16-20

9-13

95/10/06

96/10/30

95/9/9

95/9/23

95/9/16

95/7/1

95/7/3

95/7/7

96/11/23

96/12/24

96/12/2

96/12/5

96/12/7


95/10/8

96/11/30

 95/9/9

95/9/23

95/9/16

95/7/1

95/7/3

95/7/7

96/11/23

96/12/24

96/12/3

96/12/5

96/12/7

 

 

  

 

29

 کرمانشاه دکترالماسی

نظام الاسلامی

 

 

زینب محمدی

زهرا حسینی

صبا سیدنور

سپیده احمدوند

پگاه صادقی

 

سیدنور

 صبح

صبح

صبح

 عصر 

صبح

عصر

عصر

عصر

 

 

صبح و عصر

95/05/23

95/05/26

95/05/27

95/4/8

95/2/18

95/4/10

95/2/8

95/8/12

 

 

96/7/20


95/05/23

95/05/26

95/05/27

95/4/8

95/2/18

95/4/10

95/5/8

95/8/12

 

 

96/7/20


30 
 کرمانشاه  دکتر ولی پور

   امیری

 

 

 

 

 

آزادی

پرتوی راد

 

 

 

حاجتی

 

 

موسوی

 

 

  16-21

 9/30-13

 

 

صبح

 

 

 16-21

(فرد)16:30-20:30

 

 

عصرها

 

 

9:30 الی 13

 

 

 

 96/1/5

 96/3/3

96/3/7

96/3/9

 96/7/15

 

 96/1/17

96/2/3

96/3/2

96/5/10

 

96/6/28

96/7/29

96/10/1

96/9/27

 


96/1/10

96/3/4

96/3/7

96/3/9

96/7/20

 

 

96/1/19

96/2/31

96/4/31

96/5/31

96/7/27

96/8/30

96/11/1

96/9/27


31 
کرمانشاه  دکتر همتی

کرمعلی

 آزادی

 

 

گرگانی

کاشانی

نظام الاسلامی

 

مرادی

 

  

 

آزادی

مرادی

کرمعلی

 

 

عباسی

 

 

اکبری

 

 

جعفری

 

 

 

اسکندری

 

اکبری

 

 خزایی فرد

 

موسوی

 

جعفری

 

 

 عصر16-20

عصر

صبح

 20الی 8

  16-20

عصر

عصر

صبح

 

  صبح

صبح(به غیر از 24 و 26 شهریور)

صبح

عصر

 صبح(به غیر از 29)

 

صبح

16-20

 16-20

 

16-20

 

 

9-13

 20-1

20-8

 

 

صبح و عصر

 

16-20

 

16-20

 

16-20

 

16-20

96/1/27

95/9/1

95/6/16

 95/6/20

95/10/2

95/5/30

95/05/29

 95/6/6

95/6/20

 95/6/18

95/6/23

  95/6/28

 

95/6/5

95/6/28

 95/7/3

95/6/29

 

95/9/29

 

96/3/6

96/2/29

96/2/28

 

96/4/10

96/4/3

 

 

96/7/14

 

96/6/1

 

96/9/11

 

96/10/2

 

96/11/4

 


96/1/30

95/9/2

 95/6/17

   95/6/21

95/10/2

 95/05/31

95/05/29

 95/6/10

95/6/21

95/6/19

95/6/27

  95/6/31

 

95/6/5

95/6/31

95/7/30

95/6/31

 

95/9/29

 

96/3/31

96/3/5

96/2/28

 

96/4/10

96/4/3

 

 

96/7/14

 

96/8/1

 

96/9/11

 

96/10/2

 

96/11/4


32 
 هرسین دکتر حامدی
اردشیرزاده

عصرو صبح

صبح و عصر و شب

96/10/29

96/11/11


96/10/29

96/11/19

 

33
 کرمانشاه دکتراخلاقی راد

سیدنور

 

 

 

 

محمدی

میرعبدالی

فرخی

 

  صبح

 

 

 

 

صبح

صبح

 صبح

95/9/30

 95/11/2

95/11/5

95/11/7

 

95/10/21

96/1/16

96/12/6

 


95/10/14

  95/11/3

95/11/5

95/11/7

 

95/10/21

96/1/16

96/12/6

 


34

کرمانشاه
بوعلی

ملکشاهی

 

ملکشاهی

 

کاشانی

سیدنور

نوری

 صبح و عصر

 

صبح وعصر

 عصر

عصر

صبح

عصر

95/06/04

95/06/06

95/05/23

95/8/4

95/6/25

96/11/07

96/4/4

 


95/06/04

95/06/06

95/05/25

95/8/6

95/6/25

96/11/07

96/4/4


35

 اسلام آباد  دکتر احسان احمدی

نوری

  

 

  

 قیطاسی

  

 

 

 

صبح

 

عصر

 

  16-19:30

 

 

 

 

 

 

 96/1/14

96/1/31

96/7/15

96/7/19

96/111/5


96/1/25

96/1/31

96/7/17

96/7/20

96/11/5


36

 کرمانشاه دکتر کامران شریفی
طالب

16:30 الی20:30

 

 

9-13
   

96/5/11

96/5/18

96/5/14

96/5/14

   

96/5/11

96/5/18

96/5/16

96/5/14


37 
 کرمانشاه

شاهمرادی

احمدی

 

 

 سیدنور

 

 طالب

 

10-13 17-21

 

 

9:30-13

 

صبح

96/2/6

 

 

 95/12/7

 

96/2/25

 

 

 

 


96/2/7

 

 

95/12/7

 

96/2/25


38

اسلام آباد غرب  دکتر سلیمی

 جلیلیان

نوری

 

 

 

 

 

باقری

محمدی

جعفری

9-17

13 الی 17

9 صبح الی 9 شب

9-17(به غیر از 9 و 11)

شب9-12

 

9-15

 8-17

9-17

95/9/13

95/06/01

 95/5/29

95/9/8

95/9/11

 

 

 96/7/11

 96/2/28

96/3/19

96/4/5


95/9/13

95/06/01

95/05/29

95/9/12

95/9/11

 

 

96/7/11

96/2/29

96/3/20

96/4/14


39 
کرمانشاه  دکترجهانبخش امیری
فرهنگیان

 

  مقدم نیا

 

 

 

 

ملکشاهی

چرامین

صبح و عصر

 

16:30-20:30

 

 

 

 

صبح

صبح

96/7/12

 

96/1/21

96/1/28

96/1/29

96/2/4

96/2/5

96/9/15

96/12/2

96/11/16


96/8/30

 

96/1/21

96/1/28

96/1/29

96/2/4

96/2/5

96/10/30

96/12/2

96/11/16


40 
 کرمانشاه دکتر فرجاد

طالب

 

گرگانی

 

 

 ملکشاهی

باقری

طالب

اسکندری

میرزائی

عصر

 صبح

عصر

 عصر

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح9-13

 

 

 

عصر17-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95/8/24

96/4/31

95/9/6

95/9/11

95/9/7

 95/11/30

96/2/9

96/5/7

96/7/17

96/11/15

96/10/2

96/10/6

96/9/30

96/10/2

 

 


95/8/24

 96/5/3

95/9/7

95/9/11

95/9/7

95/12/4

96/2/9

96/5/7

96/7/17

96/12/15

96/10/3

96/10/7

96/9/30

96/10/6


41 
صحنه دکتر فرزادی پور

کرمعلی

صبح95/3/8


95/3/8


 42
 کرمانشاه جاسمی

ملکشاهی

 

 

 کاظمی

چرامین

جعفری

 

اسکندری

 

سیدنور

 یوسفی

 

چرامین

خزایی فرد

نوری

قیطاسی

کاظمی

شریفی

 

 

میرزایی

قیطاسی

چرامین

8-12_5شنبه ها

 جمعه 8-12

20-24

13-16

9-13

 20-24

 

 20-24

2-24

4-8

9-13

 

16-20

20-24

20-2

9-20

9-13

20-24

 

 

20-16

16-24

16-20

96/4/1

96/4/2

 96/4/01

96/12/12

96/11/13

96/4/7

96/4/5

96/12/1

96/12/1

96/7/21

96/7/21

96/7/23

96/11/23

96/9/2

96/11/30

96/11/06

96/11/01

96/11/11

96/11/9

96/11/7

96/11/5

96/12/11

96/11/25

96/11/30

96/11/28

 


964/29

96/4/9

 96/4/1

96/12/12

96/11/13

96/4/8

96/4/5

96/12/25

96/12/25

96/7/21

96/7/21

96/7/23

96/11/23

96/9/2

96/11/30

96/11/06

96/11/01

96/11/11

96/11/9

96/11/7

96/11/5

96/12/11

96/11/25

96/11/30

96/11/28


43 
 کنگاور  دکتر یوسفی

 کهراریان

 

 

 

 

 

 

 

زمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبح و عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

 عصر

 عصر

عصر

96/7/2

 96/7/3

 96/7/10

96/7/17

96/7/24

96/8/1

96/7/1

96/6/30

96/6/5

 

 

 

 

   

 


96/7/2

  96/7/4

96/7/11

96/7/17

96/7/24

96/8/1

96/7/1

96/6/30

966/5

 

 

 

 

 

 

 
44 
 کرمانشاه  حیدریان

طالب

  

 

 

 جلیلیان

 

 

 طالب

 

 

چرامین

عصر(5شنبه و سه شنبه

عصر

 

9-13

 

 

 

 عصر(فقط  پنج شنبه)

 

 9:30-13

 96/3/2

96/1/14

 

 96/11/19

96/11/24

96/8/2

 

 

96/10/1

 

96/11/17

 

 

 

 

 


96/4/30

96/1/14

 

 96/11/19

 96/11/24

96/8/2

 

 

96/10/30

 

96/11/17

 

 


45 
 کرمانشاه  دارین

نجفی

 

بازوندی

 

طالب

عصر

صبح وعصر

 صبح

 

عصر

96/7/1

96/6/04

96/2/16

96/2/20

96/4/25

96/4/28

96/9/5

 


96/7/6

96/6/09

96/2/17

96/2/21

96/4/25

96/4/28

96/9/5


46 
 کرمانشاه دکتر ازهر
کاشانی صبح95/7/4
95/7/4
47

کرمانشاه  دکتر بهرامی

جلیلیان

 

نوری

پنج شنبه 16-20

شنبه16-214

16-20

 

 
 

 

 96/4/1

96/4/8

96/11/12

 


 

 

96/11/12
کرمانشاه
دکتر مصطفایی نژاد

شریفی

زمانی

17-21

9-13

صبحو عصر

96/10/26

96/10/26

96/12/13


96/10/26

96/10/26

96/12/13


48 
 کرمانشاه

 دکتر لطفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مریم نجفی

گرگانی

مریم نجفی

 

  

  

 

 نوری

 

باقری

 

یوسفی

شکیب رضایی

چرامین

 

 

شب(8 ال 12)

20-24

شب(20-24)


  

 

 

 16-20

 

16-20

 

عصر

صبح

9-14

12-14

95/9/26

95/10/3

95/9/18

95/8/14

95/8/17

95/8/21

95/8/28

 95/10/25

 

96/1/21

 

96/8/14

96/10/23

96/11/21

96/11/23

 


95/9/26

95/10/3

95/9/19

 95/8/14

95/8/17

95/8/21

95/8/28

 95/10/25

 

96/1/21

 

96/8/14

96/10/23

96/11/21

96/11/23


49 
 کرمانشاه  سیروس

ملکشاهی

سید نور

افضلی

 

میرزائی

عصر

صبح

صبح

عصر

صبح

95/06/01

95/3/10

95/5/25

95/5/27

96/7/10


95/06/02

95/3/11

95/5/28

95/5/28

96/7/10


 50
 صحنه  فرشچیان

فرجاد

قیطاسی

16-20

 16-19:45

 

96/10/1

96/12/6


96/10/30

96/12/13

 

51 
 جوانرود  دکتر  خاکشور  منوچهری  صبح و عصر95/3/19
95/5/31
 52
 کرمانشاه دکتر مفتوحیان

اردشیر زاده

 

قیطاسی

 

اسلام پناه

 

عصر

 

صبح و عصر

عصر

9-13

95/10/16

96/10/22

96/11/30

96/11/22

96/11/10


95/10/16

96/10/22

96/12/05

96/11/29

96/11/10

 


                           
53

 کرمانشاه دکتر عبدی نیک رای

عصر

عصر

عصر

صبح

96/11/19

96/11/21

96/11/26

96/11/29

 


96/11/19

96/10/21

96/11/26

96/11/29


54

 کرمانشاه

دکتر ترکمن

         

    

 

 

میرعبدالی

 

 

 محمدی

 

 

 

 

 

 

نوری

 

 

 

 

محمدی

 

 

 

حیدریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میرزایی

 

 حیدریان

 حسینی

 

 اردشیرزاده

 

 

 

 

 

12-16

 

 8-12

 

 12-16

 

 

 

 

 

 

 8-12

 20-24

 8-20

9-13

 

 20-24

20-16

 

24-9

 12-4

 

 8-16

 16-24

 12-16

 4-20

 4-24

 

 12-16

21-2

(فقط جمعه )4-12

24-4

 

(فقط جمعه)4-12

8-20

12-16

20-24

 

4-12

 

96/3/24

96/3/27

96/3/31

96/2/13

96/2/26

96/2/30

96/3/1

96/3/2

96/3/6

96/3/8

96/3/9

96/2/12

96/2/11

96/2/5

96/2/8

 

96/2/25

96/2/19

 

96/3/5

96/7/4

96/3/19

96/5/19

96/4/29

96/5/1

96/4/22

96/4/23

96/4/30

96/4/25

96/4/9

 96/6/3

96/4/29

 

96/5/6

96/7/21

96/9/18

96/10/25

96/10/28

 96/12/2

 

 


96/3/25

96/3/31

96/3/31

96/2/13

96/2/26

96/2/30

96/3/1

96/3/2

96/3/6

96/3/8

96/3/9

96/2/12

96/2/11

96/2/5

96/2/8

 

96/2/28

96/2/19

 

96/3/5

96/7/30

96/3/19

96/5/19

96/4/29

96/5/5

96/4/22

96/4/23

96/4/30

96/4/25

96/4/9

 96/6/17

96/4/29

 

96/5/27

96/7/21

96/12/29

96/10/25

96/10/28

96/12/29

 


55 
 اسلام ابادغرب  دکتر حمزه ولیدی

 

 

 

 

 

 

 

 چرامین

اردشیرزاده

 

چرامین

عصر و صبح

 

 

 

 

 

 

 

 15:30-19:30

عصر

 

صبح

96/9/29

96/10/7

96/10/21

96/10/27

96/10/28

 

96/10/20

 

96/11/15

96/10/27

96/10/21

96/11/26


96/9/30

96/10/7

96/10/21

96/10/27

96/10/28/

 

96/10/20

 

96/11/16

96/10/28

96/10/21

96/11/26


56 
 کرمانشاه مهدی مرادی

   باقری

 

 جعفری

جلیلیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسکندری

 

 

 

قیطاسی

20-16

 

 16-24

 16-20

 16-24-جمعه و روزهای تعطیل

 

 

 

 

 

16-24

 

 

 

 

 

16-24-جمعه ها و روزهای تعطیل

 

20-24

16-24

 

19-24

 96/1/31

 

96/7/19

96/2/22

96/7/7

 

96/3/12

96/3/14

96/3/19

96/3/26

96/4/2

96/4/5

96/4/9

96/4/23

96/4/29

96/4/30

96/5/6

 

 

96/7/1

96/7/2

 

96/10/25

 


 96/1/31

 

96/7/19

96/2/22

96/9/24

 

96/3/12

96/3/15

96/3/19

96/3/27

96/4/2

96/4/6

96/4/9

96/4/23

96/4/29

96/4/30

96/6/31

 

 

96/7/1

96/7/2

 

96/10/25

 

 


57 
 کرمانشاه  دکترتیرانداز

طالب

 

 

 

 جعفری

 

 گرکانی

 

 

 

 حیدریان

طالب

همتی

الماسی

 

 

 

 

 حیدریان

 

 

میرزایی

 

 

 

12 الی 2 جز6

24-2

9-13(جمعه ها)

 9-13

 9-13

24-2(فقط جمعه )

16-20

 

  

 

9-13(غیر از جمعه)

 

عصر

13-16

 

 

9-13

24-2(غیراز 9و 11)

(غیر از جمعه)12-2

 

 

2-20

9-13

96/1/3

96/9/1

 96/9/1

 96/9/7

 96/6/27

96/5/01

95/1/9

95/9/19

95/10/17

 95/06/02

 96/7/26

96/4/24

96/1/18

 95/12/26

96/1/29

96/5/1

 96/5/14

96/5/19

96/4/7

96/5/4

96/6/4

96/11/12

96/11/20

96/11/26


96/1/7

96/9/30

 96/9/30

 96/9/7

96/6/30

96/5/31

95/1/9

95/9/19

95/10/17

 95/06/02

 96/8/25

96/5/3

96/1/20

 96/1/10

 96/2/29

96/4/9

 96/5/18

96/5/31

96/4/15

96/6/2

96/6/20

96/12/25

96/11/20

96/11/26


58 
 کرمانشاه  دکتر حیدری

 کهراریان

عباسی

آزادی

نوری

 

طالب

 

 

موسوی

 

 

 

سلمانی

 

نوری

 

 

 

 

صبح

عصر

عصر

 

صبح(فقط  5 شنبه)

 

9-13

 

16-20

 

 

16-20

 

16-20

 

 
96/01/5

96/1/24

96/1/20

96/10/19

96/10/26

96/10/1

96/4/7

 

 96/10/23

  96/10/9

96/10/9

 

96/11/10

 

96/11/3

 


96/1/10

96/1/24

96/1/20

96/10/20

96/10/27

96/10/30

96/5/31

 

96/10/23

  96/10/9

96/10/10

96/11/10

 

 

96/11/3

 

 

 59 
 کرمانشاه  دکترنوخاصی

میرعبدالی

سیدنور

 عصر

عصر

96/7/17

96/10/6

96/10/13


96/7/18

96/10/6

96/10/13


60 
 کرمانشاه  دکتر محبی

حیدریان

 

 

طالب

 

 

 

 

 

حیدریان

 

 

 

 

 

صر_(غیر از 5 شنبه)

 

 صبح

عصر

عصر

 

 

 

 

-20-16به جز 5شنبه ها

 

 

 

 

 

96/2/20

 96/3/1

 

96/2/19

96/1/27

96/3/28

96/4/4

96/4/7

96/4/10

96/7/26


96/2/27

 96/3/24

 

96/2/19

96/1/27

31/3/96

96/4/4

96/4/7

96/4/11

96/8/24


61 
 کرمانشاه دکتر نیکو اکبری

 خبیری

سعید جعفری

 

 

 

 

 سیدنور

 

 

 

 صبح و عصر

صبح وعصر

 

عصر

 

 

17-21

96/1/14

96/3/11

96/3/9

96/2/26

96/2/24

96/2/21

96/4/15


96/1/31

96/3/11

96/3/9

96/2/26

96/2/24

96/2/21

96/4/15


62

 کرمانشاه  درمانگاه امام رضا

صادقی

 عصر(روزهای زوج) 95/6/10

 95/6/20

95/6/13


95/6/11

 95/6/21

95/6/13


63

 کرمانشاه دکتر قهرمانی

 حیدریان

فرجاد

جلیلیان

 عصر

16-20

صبح و عصر

صبح

عصر

 96/2/14

96/6/20

96/6/9

96/6/8

96/6/7

 


96/2/14

96/6/25

96/6/9

96/6/8

96/6/7


64 
 کرمانشاه  فارابی

طالب

حسینی

مرادی

جعفری

صبح و عصر

صبح وعصر

صبح

صبح


     

95/6/23

95/3/9

95/3/11

96/3/25

 

95/6/24

95/3/10

95/3/12

96/3/25

 
65 
 پاوه  دکتر حسنی

 مرادی

یوسفی

 2-4و24-2و 4-6و6-8

9-12


     

96/5/14

96/2/20

 

 96/5/31

96/2/20

 
66 
 هرسین  دکتر مرادی  زهرا حسینی  صبح وعصر
       95/3/23    95/3/27  
 67
 کرمانشاه  دکتر باقری  مرادی  عصر(شنبه تا سه شنبه)
       95/4/1    95/5/1  
68

 کرمانشاه  دکتر تحویلیان

اسکندری

شریفی

 

 

کاظمی

 صبح

16-20

 

 

9-13


     

 96/10/23

96/11/9

96/11/11

96/11/12

96/12/7

 

96/10/24

 96/11/9

96/11/11

96/11/12

96/12/7

 

69

 


 گیلانغرب  دکتر فیلی
 جعفربیگی

8:30الی14/30

-18/30-16:30


     

95/4/28

96/05/23

 

95/6/28

96/05/27

 
70
 کرمانشاه
 دکتر پرویزی زاده

کژال امیری

 

 

سیدنور

خزاعی

 موسوی

اسکندری

خزاعی

 

 

 فرناز خزایی

صبح(9-13)

 

16-24

4-8

16-20

9-13

19-24

16:30-20:30/20-24

 

16:30-20:30

 صبح


     

96/7/26

 

96/1/12

96/7/16

96/7/24

96/9/13

96/10/6

96/10/28

96/11/6

96/10/21

96/11/6

 

 

96/7/26

 

96/01/13

96/7/16

96/7/24

96/9/13

96/10/6

96/10/28

96/11/6

96/10/21

96/11/9

 

 

 
71

 کرمانشاه
 سینا

  کهراریان

 

 

 

 

 

امیری

موسوی

 اسکندری

 

 

 

 

  صبح

 

 

 

 

 

عصر

صبح

عصر


     

96/7/4

96/7/13

96/7/17

96/7/23

96/7/19

96/7/24

96/7/22

96/9/4

 96/9/4

 

 96/7/6

96/7/16

96/7/18

96/7/29

96/7/22

96/7/30

96/7/23

96/9/4

96/9/4

 
72

 کرمانشاه دکتر تربتی

طالب

 

امیری

سیدنور

سهیلی

سلمانی

چرامین

عصر

 

صبح

صبح

عصر

عصر

صبح


     

 95/6/25

95/5/28

96/7/25

95/7/5

95/7/13

96/11/10

96/11/12

 

 95/6/25

95/5/28

96/7/25

95/7/5

95/7/30

96/11/10

96/11/12

 
73

 کرمانشاه  ری

سهیلی

بازوندی

صبح(غیر از 2 و 3 آبان)

10 الی 12:30

 

10الی 12:30


     

95/8/1 

95/8/18

95/8/24

95/9/3

 

 95/8/6

95/8/20

95/8/27

95/9/30

 
74

 کرمانشاه  کلینیک چوبکار

سیدنور

فرجاد

 

آزادی

 

حسینی

فرجاد

گرگانی

 عصر

16الی19

 

عصر

 

 صبح

 16-19

صبح


     

96/3/4 

   95/5/23

95/5/25

95/6/3

95/6/6

95/6/20

95/6/28

95/7/11

 

 96/3/4

95/5/24

95/5/27

95/6/3

95/6/6

95/6/21

95/6/31

95/7/11

 
 75
 کرمانشاه  بهاران  کاشانی  صبح
       95/5/21    95/5/21  
76

 کرمانشاه  دکتر زبیری

 سیدنور

امیری

 عصر

صبح و عصر


     

95/6/7

 96/6/22

 

 95/6/7

96/6/25

 
77

کنگاور دکتر الماسی

سلیمانی

 

 

 

کهراریان

 

 

 

 جعفری

 

 

 عباسی

 

 

 

صبح

عصر

 

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

صبح

 

 صبح و عصر

 عصر

صبح

عصر


     

 96/2/11

96/2/13

96/2/17

96/2/14

96/2/11

96/2/12

96/2/13

96/2/16

96/2/31

 96/3/18

96/4/18

96/2/30

 

96/2/11

96/2/13

96/2/17

96/2/14

96/2/11

96/2/12

96/2/13

96/2/16

96/2/31

96/3/18

96/4/18

96/2/30

 
78

 کرمانشاه  دکتر سعیدی

 زارعی

 

 

 

محمدی

نجفی

 

 میرزابیگی

 

جعفری

خزاعی

 

نوری

 

 

 

چرامین

 

 میرزایی

صبح و عصر

 

 

 

صبح و عصر

صبح و عصر(غیر از 28م)

 

 صبح و عصر

صبح و عصر

9-13

 

صبح و عصر

عصر

 

 

9:30-13

16-20

 

16-20


     

95/6/4

95/6/17

95/6/23

95/6/31

  95/6/14

95/6/27

95/6/20

96/1/23

 

96/4/4

96/7/22

 

96/7/25

96/7/22

96/10/18

 

96/11/18

96/11/18

96/11/16

 

 

 

  95/6/4

95/6/18

 95/6/25

95/7/1

95/6/15

95/7/1

95/6/21

9/1/24

 

 96/4/4

96/7/23

 

96/7/27

96/7/24

96/10/18

 

96/11/18

96/11/18

96/11/16

 

 

 
79

 کرمانشاه  خدیوی

اسکندری

صبح و عصر

16-20

 

     

96/6/5

96/10/7

 

 96/6/9

96/10/7

 
 
80

 اسلام آباد
 دکتر فتاحی
عزیزیان  صبح و عصر

     

95/10/5

96/10/8

 

95/10/25

96/10/30

 
81

 سنقر  دکتر ملک حسینی
سجاد احمدی  صبح و عصر 
        96/6/6
    96/6/8  
82

 کرمانشاه  دکتر مرغزار

صبا فیضمند

آزادی

عصر

عصر


     

 95/6/17

95/6/16

 

 95/6/17

95/6/16

 
 83
 کرمانشاه  داروخانه امام خمینی(ره)
 مرادی  صبح
     

 95/6/16

95/6/20

 

95/6/17

95/6/20

 
84

کرمانشاه
 دکتر آقایانی

حیدریان

عباسی

عصر

عصر


     

95/9/17

95/9/16

 

95/9/17

95/9/16

 
85

 کرمانشاه  دکتر حسن زاده

نوری

نظام الاسلامی

حسینی

بازوندی

عصر

عصر

عصر

صبح و عصر

 


     

95/10/5

95/6/21

95/6/23

95/6/27

 

95/10/5

95/6/21

95/6/25

95/6/27

 
86

 سرپل ذهاب دکتر  امیری  نظری  صبح و عصر

       95/6/20    95/6/25  
87

 کرمانشاه دکتر سلیمانی

نوری

عصر

صبح

صبح و عصر

 


     

96/2/10

96/4/31

96/5/11

 

 

96/2/10

96/4/31

96/5/19

 
88
 کرمانشاه  دکتر ذاکری
 ملکشاهی  صبح و عصر

       95/6/23    95/6/24  
89

 کرمانشاه  دکتر قره تپه
 ملکشاهی  عصر
       95/6/16    95/6/17  
 90
 کرمانشاه  دکتر محمودی
قنبری  عصر
      95/9/13   95/9/14  
 91
 کرمانشاه  داروخانه ولیعصر

سیدنور

 

 

خزاعی

چرامین

 8-16

 

 

8-16(غیراز 27)

19:30-21:30

 

 


     

96/5/19

96/2/13

96/2/4

96/1/26

96/11/12

 

96/5/19

96/2/13

96/2/4

96/1/30

96/11/12

 
92
 هرسین  دکتر سعیدی

حسینی

  

 

 

 

صبح و عصر

 

 

 


     

96/3/13

96/4/24

96/4/10

96/4/7

96/4/4

 

 

96/3/31

96/5/5

96/4/22

96/4/8

96/4/4

 

 
93

 کرمانشاه  دکتر کمالی
 مرادی  صبح و عصر

       95/6/29    95/6/29  
 94
 سنقر  دکتر کاکایی
 خالقی  صبح و عصر

      95/10/1   95/12/30  
95

 هرسین دکتر عرب

جعفری

 

 

 

گرگانی

تخت شاهی

 حسینی

 

عصر

 

 

 

عصر

عصر

عصر


     

 96/4/20

96/4/25

96/6/27

96/3/29

95/7/10

1395/9/6

95/12/1

95/12/7

 

 96/4/20

96/4/25

96/6/29

96/3/29

95/7/10

1395/9/30

95/12/1

95/12/8

 
96

 اسلام آباد
دکتر صادقی  اسکندری  صبح
       96/4/10    96/4/10  
97

 کرمانشاه  داروخانه ری
شاکری صبح و عصر

      96/6/15   96/9/15  
98

کرمانشاه  دکتر رضایی(نوبهار)

اراوند

میرزایی

عصر

صبح و عصر

عصر


     

96/3/16

96/3/13

96/4/10

 

 

96/3/17

96/3/17

96/4/10

 
99
کرمانشاه
دکتر حق نظری
 ملکشاهی

عصر(غیر 5 شنبه)

 

عصر_دوشنبه ها و چهارشنبه ها


     

96/2/17

96/4/17

96/10/4

 

96/3/13

96/4/28

96/12/29

 
100

 کرمانشاه  دکتر عباس آبادی

کیمیا زارعی

 

محمدی

 

 

نوری

 

 

 

صبح

صبح

صبح_بغیر از 5 شنبه ها

 

 

صبح


     

95/10/12

95/10/20

96/1/14

96/3/14

 

96/3/28

96/4/10

 

95/10/12

95/10/20

96/3/14

96/4/14

 

96/3/28

96/4/10

 

 
101

 بیستون  دکتر ورداسبی
 فرجاد  16-19
       95/8/4    95/8/5  
102

 صحنه  دکتر محمدی نژاد
 محمدی  صبح و عصر

       95/8/20    95/8/22  
103

 کرمانشاه  دکترشهبازی زارعی صبح
     

95/10/4

 

 

95/10/6

 

 
104

 کنگاور  محلوجیان فرد
 سرکانی  19-23
       95/9/16    95/12/16  
 105
 کرمانشاه  دکتر رضاپور

اسکندری

فایق مرادی

 صبح
     

 96/10/21

96/11/5

 

 96/10/21

96/11/5

 
106

 کرمانشاه  دکتر سالارمند

برزویی

سیدنور

قیطاسی

برزویی

 صبح

صبح

عصر

16-20 و 9:30-12:45


     

96/12/09

96/10/07

96/11/2

96/12/7

96/12/2

96/12/5

 

 96/12/09

96/10/7

96/11/2

96/12/7

96/12/2

96/12/5

 
 107
 کرمانشاه  دکتررحیمی نیا

برزویی

کاظمی

 چرامین

 برزویی

اردشیرزاده

قیطاسی

سیدنور

 عصر

عصر

 عصر

 عصر

عصر

عصر

عصر


     

96/12/8

96/12/9

96/11/7

96/12/19

96/11/1

96/11/09

96/11/11

 

 96/12/8

96/12/9

96/11/7

96/12/19

96/11/1

96/11/09

96/11/11

 
 
108

 کرمانشاه  دکتر لیلانی
 سیدنور  16-20
       95/10/9    95/10/9  
109

 کرمانشاه  دکتر صانعی
 طالب  عصر
       96/1/7    96/1/7  
110

 سرپل ذهاب
 دکتر ایازی

 نظری

 

 

 

 

 

محمدی

 قیطاسی

 

 

 

 

 

 صبح و عصر

 

 16-20,20-24

 16-20-2024

 صبح و عصر

 

  16-24/8-12

9-13

16-20

  9-13 و16-18


     

 96/4/21

96/1/27

96/1/26

96/2/4

96/2/5

96/2/9

96/2/23

96/4/28

96/5/4

96/7/21

 

96/4/21

96/1/28

96/1/26

96/2/4

96/2/5

96/2/9

96/2/23

96/4/28

96/5/5

96/7/21

 

 
111

 سرپل ذهاب
 دکتر مجنونی
 نظری  صبح و عصر

     

 95/12/11

 95/12/26

 

 95/12/11

95/12/26

 
112

 سنقر  دکتر هومن محمدی

جعفری

 

 

 

 

 

شاکری

 

صبح

 

 

 

16-20

صبح

صبح و عصر


     

96/7/1

96/6/15

96/6/19

96/7/10

96/7/12

96/7/13

96/2/26

 

 96/7/6

96/6/16

96/6/19

96/7/10

96/7/12

96/7/13

96/3/3
 
113

 کرمانشاه  دکتر ذهابی

 خزاعی

میرزایی

افضلی

17-21

صبح

صبح


     

 96/7/12

96/7/15

96/10/1

 

 96/7/12

96/7/15

96/11/30

 
114

 کرمانشاه  دکتر طلوع
 امیری  16-20
       96/2/3    96/2/6  
115
   کرمانشاه  16 آذر
 سیدنور  9-13
       96/2/7    96/2/7  
116
   کنگاور  شفا  نقوی   عصر
         96/5/4   96/6/31  
117
   کرمانشاه   فرشته مصطفایی

عباسی

 

 

جعفری

 

فرخی

 

چرامین

 

 

 

 عصر

 

 

عصر

 

16-20

 

16-20

 

       

96/2/19

96/2/21

96/2/24

96/3/2

96/3/7

96/10/23

96/11/3

96/12/5

 

 

 96/2/19

96/2/21

96/2/25

96/3/2

96/3/7

96/10/24

96/11/3

96/12/5

 
118
   کرمانشاه  دکترجمشید رضائی

 جلیلیان

مبرزایی

 عصر

عصر

عصر(روزهای دوشنبه)

       

 96/3/7

96/3/30

96/3/22

 

 96/3/7

96/3/30

96/6/31

 
119
   کنگاور  موسوی

 کهراریان

 

اردشیرزاده

 صبح و عصر

عصر

16-20

       

 96/2/27

96/2/26

96/10/30

 

 96/2/27

96/2/26

96/10/30

 

 
120
   کرمانشاه  دکتر ملکشاهی
 رادملکشاهی  عصر_(روزهای فرد)
         1396/7/20   96/8/11  
121
  جوانرود
 دکتر خالدی
 عباسی  صبح و عصر
         96/4/13    96/4/13  
122
   کرمانشاه  دکتر خانلری
 الماسی  عصر        

 96/4/3

96/4/7

 

 96/4/4

96/4/7

 
123
   کرمانشاه  دکتتر درویشی

فایق مرادی

 

 نوری

9-13

 

16-20

       

 96/5/22

96/5/25

96/11/26

 

 96/5/22

96/5/27

96/11/29

 
124
   کرمانشاه  دکتر امامیان
 نسبی  صبح و عصر
         96/6/26    96/9/26  
125
   کرمانشاه  دکتر فلاح
 یوسفی  صبح و عصر غیر از 4 ام
         96/7/1    96/7/6  
126
   کنگاور  دکتر نقوی
 زمانی  صبح          96/7/4    96/7/4  
127
   کرمانشاه  دکتر ارغوانی

 احمدی

نوری

میرزایی

 17-21

عصر

17-21

       

96/7/19

96/7/12

96/10/13

 

 96/7/19

96/7/12

96/10/13

 
128
   جوانرود  دکتر نادری
 مرادی  صبح و عصر
         96/8/1    96/8/10  
129
   کرمانشاه دکتر احمدیان

 جلیلیان

 

 

 

 

 

 

 

 

فرناز خزایی

 

چرامین

 صبح

صبح و عصر

 

عصر

 

 

 

صبح و عصر

 

 

عصر

صبح

صبح

       

 96/12/5

96/12/7

96/12/9

96/11/2

96/11/9

96/11/11

96/10/18

96/10/20

96/10/14

96/11/1

96/10/30

96/11/8

 

 

 96/12/5

96/12/7

96/12/9

96/11/2

96/11/9

96/11/11

96/10/18

96/10/20

96/10/14

96/11/01

96/10/30

96/11/8

 
130
  کنگاور
 دکتر خدیجه الماسی
 سعیده الماسی
 صبح و عصر
       

 96/9/4

96/10/18

 

 96/9/4

96/10/18

 
131
  اسلام آباد غرب
 دکتر دنیایی
 طالب  صبح(به غیر از 5 شنبه ها)
         96/10/10    96/10/20  
132
   کرمانشاه  دکتر امیری
 شادی خزاعی
 شنبه-یکشنبه-سه شنبه(عصر)
         96/10/1    96/10/30  
133
   کرمانشاه  دکتر محمدیان
 امیری  عصر          96/11/10    97/2/10  
134
   صحنه  دکتر حقیقی

 اردشیرزاده

 

 

چرامین

 صبح و عصر

 

صبحو عصر

عصر

       

96/11/23

 96/11/28

96/12/2

96/12/9

 

96/11/25

96/11/30

96/12/28

96/12/9

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۲۳