داروخانه های دارای قائم مقام

 

صبح

 

نوری

 نوری

96/1/25

 

صبح باقری طالب میرعبدالی

ردیف


شهرستان

نام داروخانه

نام قائم مقام

شیفت
از تاریخ


تا تاریخ


 

       


 
 

1


کرمانشاه

دکترنیک اندیش

طالب

 

شریفی

حسینی

زارعی

طالب

 

  

برنجیان

 9:30-14:30

 

صبح

صبح

عصر

 صبح

 

 13:30-15:30

13-17
95/12/18

95/10/15

95/6/16

95/6/23

95/6/20

95/12/4

95/12/11

95/7/10

95/7/29

95/8/6


95/12/18

95/10/15

95/6/21

95/6/24

95/6/21

95/114

95/12/11

95/7/12

95/7/29

95/8/6


2


 هرسین

دکتر افضلی

حسینی

صبح

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

صبح

صبح و عصر

صبح (فقط سه شنبه ها)

95/11/23

95/11/26

95/11/27

95/11/28

95/12/3

95/12/5

95/12/283


کرمانشاه

دکتر تنهایی

حیدریان

عصر

 
95/9/28

 


95/9/29

 


4


کرمانشاه

دکتر نوری

غفوریان

عباسی

احمدی

عصر

عصر

عصر


95/8/24

 95/6/25

95/6/23

95/7/7

95/7/10


95/8/24

95/6/25

95/6/24

95/7/8

95/7/12


5


روانسر

دکتر کریمی

 مظفری

صبح و عصر (سه شنبه تا پنج شنبه)
95/4/13


95/6/31


6


کرمانشاه

دکتر جعفری

نیک رای

 

 

 نجفی

قنبری

 

قنبری

قنبری

عصر

 عصر

 

 13-16

20الی23

 

14الی17

17 الی 20
95/11/25

95/12/7

 95/11/23

95/11/5

95/10/19

95/10/21

95/4/13

95/11/10


95/11/25

95/12/7

 95/11/23

95/11/5

95/10/19

95/10/21

 95/4/13

95/11/11


7


کرمانشاه

دکتر منوچهری

 نوری

 آزادی

 

 

 

 

  

 

 

 عصر-دوشنبه ها

عصر

 

 

 

 

 

 

 
96/1/14

96/1/23


96/2/31

96/1/23


8  کرمانشاه

دکترمیرزایی

عباسی

 

مرادی

عصر

 

 عصر(روزهای دوشنبه و 5 شنبه)

 
96/1/17

 

96/1/01


96/1/17

 

96/1/31

 


9


  کرمانشاه

دکتر  دارابی نیا

  خزاعی

نوری

 

  

 

 

 

20-24

عصر

 8-12

 

عصر16-20 

 

96/1/14

96/1/22

 96/1/24

96/1/31

96/2/7

96/2/14

96/2/21

96/2/28

 

 

96/1/30

96/1/22

96/1/24

96/1/31

96/2/8

96/2/15

96/2/22

96/2/29

 


10  کرمانشاه

دکترصادقیه

سیدنور

 

 مریم عباسی

 

 

 

سید نور

نوری

عصر(روزهای زوج)

صبح و عصر

عصر

 

 

 صبح و عصر

عصر روزهای زوج

عصر

 
95/10/1

95/6/28

95/6/10

 95/6/20

 95/6/27

  95/6/24

95/7/1

95/7/17


95/12/29

95/7/1

95/6/10

95/6/20

95/6/27

95/6/24

95/10/1

95/7/19


11


کرمانشاه

دکتر حسینی خواه

مریم افضلی

  

 

 نجفی

 

 

 محمدی

 عباسی

گرگانی

 عصر

  

 

 عصر

 

 

 عصر

 صبح

عصر
95/5/31

95/6/2

95/6/7

95/10/27

95/4/26

 95/6/21

 95/10/20

95/9/22

95/9/29


  95/5/31

 95/6/2

95/6/7

95/10/28

95/5/26

 95/6/23

 95/10/20

95/9/22

95/9/29


12


کرمانشاه

خدایاری

طالب

حیدریان

 

نجفی

 

عصر

صبح و عصر

 صبح

عصر

صبح

 
95/9/6

95/9/4

95/9/9

95/9/9

95/9/6

 


95/9/7

95/9/4

95/9/9

 95/9/9

 95/9/7


13


کرمانشاه

دکتر خوشنام فر

 رودابه

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
16-20


96/1/16


96/1/16


14


 کرمانشاه

رازی

بازوندی

  

 

قنبری

صبح

  عصر

صبح

9الی 20(روزهای تعطیل)

9 الی 16:30
 95/6/18

 95/6/30

95/6/21

94/3/12

94/4/16


95/6/18

95/6/30

95/6/21

94/4/15

94/4/16


15


کرمانشاه

حکمت

بازوندی

 فتحیان   

    

   عباسی  

  

 نوری

 

صبح

عصر  (دوشنبه تاپنجشنبه)

 

صبح

صبح 

 

95/3/31

94/7/20

 

95/8/10

95/9/7

 95/10/23

 

 

 


95/3/31

 94/8/14

 

95/8/10

95/9/7

 95/10/23

 


16


کرمانشاه

دکتر صالحی

میرزایی

حیدریان

آزادی

گرگانی

 

سیدنور

 عصر

 عصر

 

عصر

عصر

 عصر
94/10/27

95/9/14

 

95/6/2

95/9/30

95/12/15

95/12/5


94/10/27

95/9/14

 

95/6/2

95/9/30

95/12/15

95/12/5


 
           

17


 کرمانشاه

شیخی
16-20   


96/1/29

96/1/29


18


کرمانشاه

دکتر تقی نژاد


 علیزاده

 

 سیدنور

13-16

14-17

9-13
95/11/2

95/12/7

95/12/11


 95/11/12

 95/12/25

 95/12/11


 


19


کرمانشاه
 دکتر شیرویی

نجفی

نیک رای

گرگانی

میرعبدالی

عصر

 

 

 عصر

 
95/6/9

95/7/19

95/7/24

96/1/23


95/6/11

95/7/19

95/7/24

96/1/23


 

20


اسلام آباد غرب
دکتر صادقی
نوری عصر95/9/7

95/9/9


95/9/7

95/9/9


21

 کرمانشاه

دکتر رسولی تبار

 

عصر

صبح


 

 

 
96/1/12

96/1/11

 

96/1/12

96/1/1122 
کرمانشاه رضایی جعفرآباد

عباسی

نظری

افضلی

 

 

 

 

 

بازوندی

زارعی

صبح

 

عصر

 

 

 

 

 عصر(به غیر از 95/6/28)

صبح

صبح(به غیر از 7 ام)

صبح(به غیر از روزهای 14،15،21 و 22 ام)
95/4/5

95/4/9

95/6/3

95/6/6

95/6/8

95/6/10

   95/6/11

 95/6/24

 95/6/10

 95/7/6

 95/6/11


95/4/6

95/4/9

95/6/4

95/6/6

95/6/8

95/6/10

 95/6/11

95/6/31

95/6/10

  95/7/8

95/6/30


23 
 کرمانشاه دکتر نسیم جمشیدی

عباسی

 

طالب

نجفی

عصر

 

صبح

صبح
95/6/11

95/6/28

95/12/9

95/7/27


95/6/11

95/6/28

95/12/9

95/7/27


24 
 کرمانشاه

 دکتر سیفی

 

 

 خزاعی

 

احمدی

عباسی

 

  نوری

 

 

 

 

 

 

 

 صبح و عصر

 

 عصر

عصر

 

عصر

 

 

 

 
96/1/5

 96/1/15

95/6/6

95/07/3

 

96/1/16

96/1/19

96/1/23

96/1/26

96/1/30

96/2/2

 96/2/13

96/2/16

96/2/6

96/2/20

96/2/23

96/2/27

96/2/30


96/1/8

 96/1/15

95/6/6

95/7/3

 

96/1/16

96/1/19

96/1/23

96/1/26

96/1/30

 96/2/2

 96/2/13

96/2/16

96/2/6

96/2/20

96/2/23

96/2/27

96/2/30


25

 کرمانشاه مهین اکبری

عباسی

طالب

 عصر

صبح
95/6/13

95/5/30


95/6/13

95/6/1


26

 کرمانشاه دکتر کاظمی اسکویی طالب
عصر


95/8/6


95/8/6


27

 صحنه  دکتر فرزادی پور

زینب محمدی

 

صبح و عصر

 
95/8/6

 


95/8/6

 


28

کرمانشاه
دکتر عزتی

حسین زاده

 

  

 

 

زارعی

 صبح و عصر

 صبح و عصر

  

صبح و عصر

 

صبح

 

 

صبح و عصر
95/10/06

 95/9/28

95/9/9

95/9/23

95/9/16

95/7/1

95/7/3

95/7/7

95/7/8


95/10/8

95/10/2

 95/9/9

95/9/23

95/9/16

95/7/1

95/7/3

95/7/7

95/7/8

 

  

 

29

 کرمانشاه دکترالماسی

نظام الاسلامی

 

 

زینب محمدی

زهرا حسینی

صبا سیدنور

سپیده احمدوند

پگاه صادقی

 صبح

صبح

صبح

 عصر 

صبح

عصر

عصر

عصر
95/05/23

95/05/26

95/05/27

95/4/8

95/2/18

95/4/10

95/2/8

95/8/12


95/05/23

95/05/26

95/05/27

95/4/8

95/2/18

95/4/10

95/5/8

95/8/12


30 
 کرمانشاه  دکتر ولی پور

   امیری

 

آزادی

  16-21

 

16-21
 96/1/5

 

96/1/17


96/1/10

 

96/1/17


31 
کرمانشاه  دکتر همتی

کرمعلی

 آزادی

 

 

گرگانی

کاشانی

نظام الاسلامی

 

مرادی

 

  

 

آزادی

مرادی

کرمعلی

 

 

عباسی

 عصر16-20

عصر

صبح

 20الی 8

  16-20

عصر

عصر

صبح

 

  صبح

صبح(به غیر از 24 و 26 شهریور)

صبح

عصر

 صبح(به غیر از 29)

 

صبح

16-20

16-20
96/1/27

95/9/1

95/6/16

 95/6/20

95/10/2

95/5/30

95/05/29

 95/6/6

95/6/20

 95/6/18

95/6/23

  95/6/28

 

95/6/5

95/6/28

 95/7/3

95/6/29

 

95/9/29


96/1/30

95/9/2

 95/6/17

   95/6/21

95/10/2

 95/05/31

95/05/29

 95/6/10

95/6/21

95/6/19

95/6/27

  95/6/31

 

95/6/5

95/6/31

95/7/30

95/6/31

 

95/9/29


32 
 هرسین دکتر حامدی
فرجاد

عصرو صبح
95/10/4
95/10/12
33
 کرمانشاه دکتراخلاقی راد

سیدنور

 

 

 

 

محمدی

میرعبدالی

 

  صبح

 

 

 

 

صبح

صبح

 
95/9/30

 95/11/2

95/11/5

95/11/7

 

95/10/21

96/1/16

 


95/10/14

  95/11/3

95/11/5

95/11/7

 

95/10/21

96/1/16

 


34

کرمانشاه
بوعلی

ملکشاهی

 

ملکشاهی

 

کاشانی

 صبح و عصر

 

صبح وعصر

 عصر

عصر
95/06/04

95/06/06

95/05/23

95/8/4

95/6/25


95/06/04

95/06/06

95/05/25

95/8/6

95/6/25


35

 اسلام آباد  دکتر احسان احمدی

نوری

  

 

  

 

  

 

 

 

صبح

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 96/1/14

96/1/31


96/1/25

96/1/31


36

 کرمانشاه دکتر لیدی
نوری

صبح و عصر

شب

20-2496/1/5

96/1/12

96/1/14


96/1/10

96/1/12

96/2/3137 
 کرمانشاه

شاهمرادی

احمدی

 

 

 سیدنور

 

 

 

9:30-13

 

 

9:30-13
95/6/28

95/7/6

 

 95/12/7

 

 

 

 


95/6/29

95/7/6

 

95/12/7


38

اسلام آباد غرب  دکتر سلیمی

 جلیلیان

نوری

 

 

 

 

 

باقری

9-17

13 الی 17

9 صبح الی 9 شب

9-17(به غیر از 9 و 11)

شب9-12

 

9-17
95/9/13

95/06/01

 95/5/29

95/9/8

95/9/11

 

 

 96/1/30


95/9/13

95/06/01

95/05/29

95/9/12

95/9/11

 

 

96/1/30


39 
کرمانشاه  دکترجهانبخش امیری
آزادی

 

  مقدم نیا

صبح

 

 16/30-20/30
96/1/20

 

96/1/21

96/1/28

96/1/29

96/2/4

96/2/5


96/1/20

 

96/1/21

96/1/28

96/1/29

96/2/4

96/2/5


40 
 کرمانشاه دکتر فرجاد

طالب

 

گرگانی

 

 

 ملکشاهی

عصر

 

عصر

 عصر

صبح

صبح
95/8/24

95/6/31

95/9/6

95/9/11

95/9/7

 95/11/30

 

 


95/8/24

 95/6/31

95/9/7

95/9/11

95/9/7

95/12/4


41 
صحنه دکتر فرزادی پور

کرمعلی

صبح


95/3/8


95/3/8


 42
 کرمانشاه جاسمی

گرگانی

 

عباسی

20-23

عصر

عصر
95/8/22

95/8/23

96/1/23


95/8/22

95/8/23

96/1/23


43 
 کنگاور  دکتر یوسفی  جهانبانی
عصر95/1/21
95/4/21
44 
 کرمانشاه  حیدریان

طالب

  

 

بازوندی

 

  

 

 

 

نجفی

 

برنجیان

نوری

عصر(5شنبه و سه شنبه

عصر

 

عصر

 

  

 

 

 

صبح

 

عصر

عصر
 96/1/8

96/1/14

 

95/9/13

95/8/6

 95/8/13

95/8/20

95/8/27

95/9/9

95/9/11

95/7/22

95/7/24


96/1/31

96/1/14

 

95/9/14

95/8/6

 95/8/13

95/8/20

95/8/27

95/9/9

95/9/11

95/7/22

95/7/24


45 
 کرمانشاه  داریننجفی

 عصر
96/1/27

 96/1/30


46 
 کرمانشاه دکتر ازهر
کاشانی صبح


95/7/4
95/7/4
47

کرمانشاه  دکتر بهرامی

کاشانی

افضلی

عصر

عصر

 عصر_فقط 5 شنبه ها

عصر-فقط 5 شنبه ها
95/7/3

95/9/9

95/10/2

95/11/7

 


95/7/8

95/9/9

95/10/30

95/11/14


48 
 کرمانشاه  دکتر لطفی

مریم نجفی

گرگانی

مریم نجفی

 

  

  

 

 نوری

 

باقری

شب(8 ال 12)

20-24

شب(20-24)


  

 

 

 16-20

 

16-20

 
95/9/26

95/10/3

95/9/18

95/8/14

95/8/17

95/8/21

95/8/28

 95/10/25

 

96/1/21

 


95/9/26

95/10/3

95/9/19

 95/8/14

95/8/17

95/8/21

95/8/28

 95/10/25

 

96/1/21


49 
 کرمانشاه  سیروس

ملکشاهی

سید نور

افضلی

عصر

صبح

صبح

عصر
95/06/01

95/3/10

95/5/25

95/5/27


95/06/02

95/3/11

95/5/28

95/5/28


 50
 صحنه  فرشچیان

ملکشاهی

محمدی

صبح و عصر

صبح و عصر

 

 
95/8/2

95/10/6

95/8/18

95/7/26

95/8/3

95/8/10


95/8/2

95/10/8

95/8/19

95/7/28

95/8/5

95/8/12


51 
 جوانرود  دکتر  خاکشور  منوچهری  صبح و عصر


95/3/19
95/5/31
 52
 کرمانشاه دکتر مفتوحیان

مریم نجفی

امیری

 

عصر

صبح
95/1/11

96/1/20

 


95/1/11

96/1/20

 


53

 کرمانشاه دکتر عبدی نیک رای صبح


95/10/2
95/10/2
54

 کرمانشاه

دکتر ترکمن

         

    

 

 

میرعبدالی

12-16
96/1/28


96/1/29

55 
 اسلام ابادغرب  دکتر حمزه

مرادی

طالب

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر
 95/8/18

95/8/21

95/7/3


95/8/20

95/8/26

95/7/4


56 
 کرمانشاه مهدی مرادی

بازوندی

   

 

مرادی

طالب

 

نوری

  

  

 

حسینی

زارعی

پرتوی راد

 

برنجیان

سیدنور

فرجاد

 

گرگانی

 

 

 

 

 

 باقری

 

 

20 الی 24

16-24

13-9

20الی 24

صبح

20 الی 24

20الی24

 

  

 

20الی23:30

صبح

20الی 24

20ال 24(روزهای زوج)

صبح و عصر

عصر

20-24(به جز شنبه و سه شنبه

 

20-16

 20-24

 

 

 20-16
95/6/12

 95/6/22

95/6/22

95/6/6

95/6/22

95/06/01

95/06/3

  95/6/5

95/6/9

95/7/2

95/6/2

95/8/16

95/10/13

95/10/6

95/7/1

95/7/25

95/11/03

 

95/8/8

95/9/21

 95/8/3

 

 

 

96/1/31


95/6/12

 95/6/22

95/6/22

95/6/6

95/6/22

95/06/10

95/06/3

95/6/5

95/6/9

95/7/2

95/6/2

95/8/16

95/10/13

95/10/12

95/7/1

95/7/25

95/11/30

 

95/8/30

95/9/21

95/8/3

 

 

 

96/1/31


57 
 کرمانشاه  دکترتیرانداز

طالب

 

 

 گرکانی

 

 

 

 

طالب

همتی

الماسی

12 الی 2 جز6

شب

 

16-20

 

  

 

 

 

عصر

13-16
96/1/3

96/1/13

95/1/9

95/9/19

95/10/17

 95/06/02

 95/6/4

95/7/18

96/1/18

 95/12/26

96/1/29


96/1/7

96/1/13

95/1/9

95/9/19

95/10/17

 95/06/02

 95/06/04

95/7/23

96/1/20

 96/1/10

 96/2/29


58 
 کرمانشاه  دکتر حیدری

 کهراریان

عباسی

آزادی

نوری

 

صبح

عصر

عصر96/01/5

96/1/24

96/1/20

96/1/27


96/1/10

96/1/24

96/1/20

96/1/27

 59 
 کرمانشاه  دکترنوخاصی
میرعبدالی
 عصر


96/1/28
96/1/28
60 
 کرمانشاه  دکتر محبی
حیدریان عصر_96/1/20
96/1/20
61 
 کرمانشاه دکتر نیکو اکبری

 عباسی

نجفی

  

 

 گرگانی

خبیری

صبح

صبح

  

 

 صبح

صبح و عصر
95/8/22

95/8/18

95/8/12

95/8/15

95/9/20

96/1/14


95/8/22

95/8/18

95/8/12

95/8/15

95/9/20

96/1/31


62

 کرمانشاه  درمانگاه امام رضا

صادقی

 عصر(روزهای زوج)


 95/6/10

 95/6/20

95/6/13


95/6/11

 95/6/21

95/6/13


63

 کرمانشاه دکتر قهرمانی

 غفوریان

زارعی

سیدنور

ملکشاهی

نجفی

طالب

حیدریان

 عصر

صبح

صبح

صبح و عصر

صبح

عصر

عصر

 
95/06/02

95/7/25

95/6/2

95/7/13

95/7/24

95/7/24

95/9/15

95/9/17

95/9/16


95/06/04

95/7/25

95/6/3

 95/7/15

95/7/24

95/7/25

95/9/15

95/9/17

95/9/16


64 
 کرمانشاه  فارابی

طالب

حسینی

مرادی

صبح و عصر

صبح وعصر

صبح

     

95/6/23

95/3/9

95/3/11

 

95/6/24

95/3/10

95/3/12

 
65 
 پاوه  دکتر حسنی  کیهان محمدی

صبح(2-6)

12 شب تا 2 صبح

6بامداد الی 8 صبح

     

95/05/26

95/05/26

95/05/26

 

 95/06/26

95/06/26

95/06/26

 
66 
 هرسین  دکتر مرادی  زهرا حسینی  صبح وعصر        95/3/23    95/3/27  
 67
 کرمانشاه  دکتر باقری  مرادی  عصر(شنبه تا سه شنبه)        95/4/1    95/5/1  
68

 کرمانشاه  دکتر تحویلیان
 کرمعلی  عصر        95/4/15    95/4/15  

69

 


 گیلانغرب  دکتر فیلی
 جعفربیگی

8:30الی14/30

-18/30-16:30

     

95/4/28

95/11/10

 

95/6/28

95/11/19

 
70
 کرمانشاه
 دکتر پرویزی زاده
کژال امیری

صبح(9-13)

16-24

   

 95/12/26

 95/12/29

96/1/12

 

 96/1/14

96/1/03

96/01/13

 

 

 
71

 کرمانشاه
 سینا

زارعی

افضلی

 عصر

صبح

   

 95/6/1

 95/06/01

 

 95/6/31

95/06/31

 
72

 کرمانشاهدکتر تربتی

طالب

 

امیری

سیدنور

سهیلی

عصر

 

صبح

صبح

عصر

   

 95/6/25

95/5/28

96/1/21

95/7/5

95/7/13

 

 95/6/25

95/5/28

96/1/21

95/7/5

95/7/30

 
73

 کرمانشاه ری

سهیلی

بازوندی

صبح(غیر از 2 و 3 آبان)

10 الی 12:30

 

10الی 12:30

   

95/8/1 

95/8/18

95/8/24

95/9/3

 

 95/8/6

95/8/20

95/8/27

95/9/30

 
74

 کرمانشاه کلینیک چوبکار

سیدنور

فرجاد

 

آزادی

 

حسینی

فرجاد

گرگانی

 عصر

16الی19

 

عصر

 

 صبح

 16-19

صبح

   

95/6/2 

   95/5/23

95/5/25

95/6/3

95/6/6

95/6/20

95/6/28

95/7/11

 

 95/6/2

95/5/24

95/5/27

95/6/3

95/6/6

95/6/21

95/6/31

95/7/11

 
 75
 کرمانشاه بهاران کاشانی صبح    95/5/21  95/5/21 
76

 کرمانشاه دکتر زبیری
 سیدنور عصر    95/6/7  95/6/7 
77

کنگاوردکتر احمدی فر

شاهمرادی

الماسی

صبح

عصر

   

  95/6/10

95/6/10

 

95/6/31

95/6/31

 
78

 کرمانشاه دکتر سعیدی

 زارعی

 

 

 

محمدی

نجفی

 

 میرزابیگی

صبح و عصر

 

 

 

صبح و عصر

صبح و عصر(غیر از 28م)

 

صبح و عصر

   

95/6/4

95/6/17

95/6/23

95/6/31

  95/6/14

95/6/27

95/6/20

96/1/23

 

  95/6/4

95/6/18

 95/6/25

95/7/1

95/6/15

95/7/1

95/6/21

9/1/24

 
79

 کرمانشاه خدیوی

محمدی

 

 آزادی

 

سیدنور

صبح و عصر

صبح وعصر

عصر

صبح

صبح

   

 95/6/9

95/6/20

95/12/5

95/12/4

95/12/3

 

 95/6/10

95/6/21

95/12/5

95/12/4

95/12/3

 
80

 اسلام آباد
 دکتر فتاحی
 ایازی صبح و عصر
   95/10/5 95/10/25 
81

 سنقر دکتر ملک حسینی

خالقی

فیضمند

عصر

عصر

   

95/6/1

95/7/1

 

95/6/31

95/7/15

 
82

 کرمانشاه دکتر مرغزار

صبا فیضمند

آزادی

عصر

عصر

   

 95/6/17

95/6/16

 

 95/6/17

95/6/16

 
 83
 کرمانشاه داروخانه امام خمینی(ره)
 مرادی صبح   

 95/6/16

95/6/20

 

95/6/17

95/6/20

 
84

کرمانشاه
 دکتر آقایانی

حیدریان

عباسی

عصر

عصر

   

95/9/17

95/9/16

 

95/9/17

95/9/16

 
85

 کرمانشاه دکتر حسن زاده

نوری

نظام الاسلامی

حسینی

بازوندی

عصر

عصر

عصر

صبح و عصر

 

   

95/10/5

95/6/21

95/6/23

95/6/27

 

95/10/5

95/6/21

95/6/25

95/6/27

 
86

 سرپل ذهابدکتر  امیری نظری صبح و عصر
    95/6/20  95/6/25 
87

 کرمانشاهدکتر سلیمانی

نوری

آزادی

زارعی

عصر(روزهای 3 شنبه)

 صبح

صبح

   

95/10/07

95/10/23

95/8/20

 

 

95/10/7

95/10/23

95/8/20

 
88
 کرمانشاه دکتر ذاکری
 ملکشاهی صبح و عصر
    95/6/23  95/6/24 
89

 کرمانشاه دکتر قره تپه
 ملکشاهی عصر    95/6/16  95/6/17 
 90
 کرمانشاه دکتر محمودی
قنبری عصر   95/9/13 95/9/14 
 91
 کرمانشاه داروخانه ولیعصر

حیدریان

خزاعی

 10-16

( غیر از 27)8-16

   

95/8/26

96/1/26

 

95/8/26

96/1/30

 
92
 هرسین دکتر سعیدی

حسینی

  

 

 

 گرگانی

صبح و عصر

 

 عصر

 

عصر

   

 95/8/8

95/10/26

95/10/12

95/8/9

95/8/15

 

95/8/8

95/10/27

95/10/12

95/8/9

95/8/15

 
93

 کرمانشاه دکتر کمالی
 مرادی صبح و عصر
    95/6/29  95/6/29 
 94
 سنقر دکتر کاکایی
 خالقی صبح و عصر
   95/10/1 95/12/30 
95

 هرسیندکتر جلیلیان

عرب

گرگانی

تخت شاهی

 حسینی

 

 صبح

عصر

عصر

عصر

   

95/10/1

95/7/10

1395/9/6

95/12/1

95/12/7

 

95/10/30

95/7/10

1395/9/30

95/12/1

95/12/8

 
96

 اسلام آباد
دکتر صادقی نوری صبح    95/7/7  95/7/7 
97

 کرمانشاه داروخانه ری

نجفی

  

  

 

 

سید نور

بازوندی

 

 

نوری

صبح

صبح

 صبح

 

 

 عصرو صبح

صبح

صبح

  

صبح

   

96/1/26

95/10/7

96/1/19

 95/11/4

95/11/9

95/10/5

95/7/4

95/10/1

95/10/13

95/12/16

 

96/1/31

95/10/12

96/1/24

 95/11/6

95/11/13

95/10/6

95/7/4

95/10/2

95/10/16

95/12/16

 
98

کرمانشاه دکتر رضایی(نوبهار)

محمدی

آزادی

عصر

عصر

   

95/12/1

95/11/30

 

 95/12/1

95/12/30

 
99
کرمانشاه
دکتر حق نظری
 ملکشاهی

عصر(به جز 5 شنبه ها)

عصر(روزهای یکشنبه و سه شنبه)

   

95/11/30

95/8/9

 

95/12/28

95/9/30

 
100

 کرمانشاه دکتر عباس آبادی

کیمیا زارعی

محمدی

 

صبح

صبح

صبح_بغیر از 5 شنبه ها

   

95/10/12

95/10/20

96/1/14

 

95/10/12

95/10/20

96/3/14

 

 
101

 بیستون دکتر ورداسبی
 فرجاد 16-19    95/8/4  95/8/5 
102

 صحنه دکتر محمدی نژاد
 محمدی صبح و عصر
    95/8/20  95/8/22 
103

 کرمانشاه دکترشهبازیزارعیصبح   

95/10/4

 

 

95/10/6

 

 
104

 کنگاور محلوجیان فرد
 سرکانی 19-23    95/9/16  95/12/16 
 105
 کرمانشاه دکتر رضاپور
 گرگانی عصر    95/9/25  95/9/28 
106

 کرمانشاه دکتر سالارمند
 گرگانی عصر    95/10/1  95/10/1 
 107
 کرمانشاه دکتر رحیمی نیا
طالب صبح   96/1/14  96/1/14 
108

 کرمانشاه دکتر لیلانی
 سیدنور 16-20    95/10/9  95/10/9 
109

 کرمانشاه دکتر صانعی
 طالب عصر    96/1/7  96/1/7 
110

 سرپل ذهاب
 دکتر ایازی
 نظری صبح و عصر
    96/1/9 96/1/11
 
111

 سرپل ذهاب
 دکتر مجنونی
 نظری صبح و عصر
   

 95/12/11

 95/12/26

 

 95/12/11

95/12/26

 
112

 سنقر دکتر هومن محمدی
 شاکری صبح و عصر
   

 95/12/28

95/12/26

95/12/7

 96/1/5

 

 95/12/28

95/12/26

 95/12/13

96/1/16

 
113

 کرمانشاه دکتر ذهابی
 کژال امیری
 16-21    96/1/30  96/1/30 
114

 کرمانشاه دکتر طلوع
 امیری 16-20    96/2/3  96/2/6 

تاریخ بروزرسانی : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۲۷