داروخانه های دارای قائم مقام

ردیف

شهرستان

نام داروخانه

نام قائم مقام

شیفت
از تاریخ


تا تاریخ


1

کرمانشاه

توسعه تجارت جلال آرا
فرشاد میرزایی
9-1397/6/3

  97/6/8

2

کرمانشاه

درمانگاه امام رضا

  چرامین

16-20
  97/6/7
  97/6/7

3

کرمانشاه  دکتر حیدریان
نسیم جلیلیان
9-13 

 
 97/6/13
  97/6/13

 


 4  کرمانشاه  دکتر احمدی
 امیر تخت شاهی
 9-13 و 16/5-20/5
       97/6/13    97/7/13  
 5  جوانرود  دکتر خالدی
 سرور عزیزیان
 20-24


97/6/18
97/6/21
6
 کرمانشاه دکتر سالارمند

منا چرامین

 

9:30-12:45


97/6/24

 


97/6/25

 


7  کرمانشاه  سینا  دنیا برفر
 9-13 و 16:30-20:30 97/7/1
97/7/30

8
کرمانشاه دکتر همتی مریم پورجلیلی 9-13


97/7/3
97/7/4
9
کرمانشاه دکتر سلیمانی  شبنم میرزایی 16-20 روزهای زوج


97/7/10
97/8/1
10
 کرمانشاه دکتر شیرویی  حسینی  9:30-13       97/7/14    97/7/16  
 11  کرمانشاه بوعلی  حق اندیش 9-13       97/7/8    97/7/19  
12
 کرمانشاه دکتر   جاسمی

اسکندری

درایت

24-2am

13-16

     

97/7/10

97/7/17

 

97/7/30

97/7/20

 
13  کرمانشاه
دکتر کریمی  محمودیان 9-13        97/7/9    97/12/9  
 14  کرمانشاه  دکتر دارین ویدا شربتی  عصر       97/7/1     97/7/30  
15
 کرمانشاه  ری  ویدا شربتی  صبح        97/7/1    97/7/30  
16
 کرمانشاه
 دکتر ورداسبی
 اردشیری زاده  9-13 و 16-20
       97/7/7    97/7/14  
17  کرمانشاه دکتر پژوهان
 آتنا جانی  16-20
       97/7/14    97/7/17  
18
 کرمانشاه دکتر فرشچیان  پیمان میرکی  16-20       97/7/14     97/7/18  
 19  کرمانشاه  دکتر نوخاصی
 چرامین  16-21        97/7/16    97/7/18  
20  کرمانشاه  دکتر سلیمانی  شبنم میرزایی

 16-20 روزهای فرد

9:30-13

     

97/7/1

97/7/1

 

97/8/1

97/8/1

 
21
 صحنه  دکتر حیاتی
 فریبرز مهردادفر
 صبح و عصر
       97/7/17    97/7/19  

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۳