داروخانه های دارای قائم مقام

 

صبح

ردیف

شهرستان

نام داروخانه

نام قائم مقام

شیفت
از تاریخ


تا تاریخ


 
       


 
 

1

کرمانشاه

دکترنیک اندیش

طالب

 

شریفی

حسینی

زارعی

طالب

 

  

برنجیان

 9:30-14:30

 

صبح

صبح

عصر

 صبح

 

 13:30-15:30

13-17
95/12/18

95/10/15

95/6/16

95/6/23

95/6/20

95/12/4

95/12/11

95/7/10

95/7/29

95/8/6


95/12/18

95/10/15

95/6/21

95/6/24

95/6/21

95/114

95/12/11

95/7/12

95/7/29

95/8/6


2

 هرسین

دکتر افضلی

حسینی

صبح

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

صبح

صبح و عصر

صبح (فقط سه شنبه ها)

95/11/23

95/11/26

95/11/27

95/11/28

95/12/3

95/12/5

95/12/283

کرمانشاه

دکتر تنهایی

حیدریان

عصر

 
95/9/28

 


95/9/29

 


4

کرمانشاه

دکتر نوری

غفوریان

عباسی

احمدی

عصر

عصر

عصر


95/8/24

 95/6/25

95/6/23

95/7/7

95/7/10


95/8/24

95/6/25

95/6/24

95/7/8

95/7/12


5

روانسر

دکتر کریمی

 مظفری

صبح و عصر (سه شنبه تا پنج شنبه)
95/4/13


95/6/31


6

کرمانشاه

دکتر جعفری

نیک رای

 

 

 نجفی

قنبری

 

قنبری

قنبری

عصر

 عصر

 

 13-16

20الی23

 

14الی17

17 الی 20
95/11/25

95/12/7

 95/11/23

95/11/5

95/10/19

95/10/21

95/4/13

95/11/10


95/11/25

95/12/7

 95/11/23

95/11/5

95/10/19

95/10/21

 95/4/13

95/11/11


7

کرمانشاه

دکتر منوچهری

 نوری

 

 

 

 

 

نجفی

  

 

 

عصر

 

 

 

 

 

عصر

 

 
95/12/2

95/12/9

95/12/16

95/12/23

 

95/9/20

95/10/20

95/10/22

95/10/25

 

 


95/12/2

95/12/9

95/12/16

95/12/23

 

95/10/1

95/1/20

95/10/22

95/10/25


8


  کرمانشاه

دکترمیرزایی

حیدریان

 

مرادی

عصر

 

 عصر(به جز شنبه و یکشنبه و روزهای تعطیل)

 
95/9/24

 

95/12/01


95/9/24

 

95/12/30

 


9

  کرمانشاه

دکتر  دارابی نیا

  

 نوری

  

 

 

 
 

95/12/19


 

95/12/1910

  کرمانشاه

دکترصادقیه

سیدنور

 

 مریم عباسی

 

 

 

سید نور

نوری

عصر(روزهای زوج)

صبح و عصر

عصر

 

 

 صبح و عصر

عصر روزهای زوج

عصر

 
95/10/1

95/6/28

95/6/10

 95/6/20

 95/6/27

  95/6/24

95/7/1

95/7/17


95/12/29

95/7/1

95/6/10

95/6/20

95/6/27

95/6/24

95/10/1

95/7/19


11

کرمانشاه

دکتر حسینی خواه

مریم افضلی

  

 

 نجفی

 

 

 محمدی

 عباسی

گرگانی

 عصر

  

 

 عصر

 

 

 عصر

 صبح

عصر
95/5/31

95/6/2

95/6/7

95/10/27

95/4/26

 95/6/21

 95/10/20

95/9/22

95/9/29


  95/5/31

 95/6/2

95/6/7

95/10/28

95/5/26

 95/6/23

 95/10/20

95/9/22

95/9/29


12

کرمانشاه

خدایاری

طالب

حیدریان

 

نجفی

 

عصر

صبح و عصر

 صبح

عصر

صبح

 
95/9/6

95/9/4

95/9/9

95/9/9

95/9/6

 


95/9/7

95/9/4

95/9/9

 95/9/9

 95/9/7


13

کرمانشاه

دکتر خوشنام فر

 زینب محمدی

 

 

 

  

 

  

 

فیضمند

حسین زاده

  

 

 

رودابه

گرگانی

20 الی 24 (چهارشنبه) ،9 الی 13 ،20 الی 24 (پنج شنبه)

 20الی 24 (چهارشنبه و پنجشنبه)

9 الی13 (پنج شنبه)

20-24(چهارشنبه و پنجشنبه)

8-12(پنجشنبه)

 

صبح

  شب

 8 -24

20-24(به جز چهارشنبه و پنج شنبه)

20الی24

9:30-13:30

  20-24

20-24

صبح

  

 

شب

صبح
95/4/24

  

95/6/3

 

  

 95/5/11

  

 

95/3/27

95/6/6

95/11/15

  

 

95/5/31

95/9/25

95/10/15

95/9/30

95/9/4

95/10/2

95/8/5

95/10/1

95/8/6


95/5/24

  

95/9/3

 

  

 95/7/12

  

 

95/3/27

95/06/9

95/11/15

  

 

95/6/4

95/9/25

95/10/16

95/10/2

95/9/4

95/10/2

95/8/7

95/10/1

95/8/6


14

 کرمانشاه

رازی

بازوندی

  

 

قنبری

صبح

  عصر

صبح

9الی 20(روزهای تعطیل)

9 الی 16:30
 95/6/18

 95/6/30

95/6/21

94/3/12

94/4/16


95/6/18

95/6/30

95/6/21

94/4/15

94/4/16


15

کرمانشاه

حکمت

بازوندی

 فتحیان   

    

   عباسی  

  

 نوری

 

صبح

عصر  (دوشنبه تاپنجشنبه)

 

صبح

صبح 

 

95/3/31

94/7/20

 

95/8/10

95/9/7

 95/10/23

 

 

 


95/3/31

 94/8/14

 

95/8/10

95/9/7

 95/10/23

 


16

کرمانشاه

دکتر صالحی

میرزایی

حیدریان

آزادی

گرگانی

 

سیدنور

 عصر

 عصر

 

عصر

عصر

 عصر
94/10/27

95/9/14

 

95/6/2

95/9/30

95/12/15

95/12/5


94/10/27

95/9/14

 

95/6/2

95/9/30

95/12/15

95/12/5


            

17

 کرمانشاه

شیخی

عباسی

 جلیلیان

 

 طاهری

 

 

نظام الاسلامی

کاشانی

 

گرگانی

عصر

 عصر

 

عصر

 

  

صبح

صبح

  

عصر
95/9/14

95/9/15

95/9/20

95/10/18

95/10/25

95/7/24

95/7/12

95/7/6

95/7/10

95/10/4


95/9/17

95/9/15

95/9/24

95/10/22

95/10/29

95/7/29

95/7/12

95/7/7

95/7/10

95/10/6


18

کرمانشاه

دکتر تقی نژاد


 علیزاده

 

 سیدنور

13-16

14-17

9-13
95/11/2

95/12/7

95/12/11


 95/11/12

 95/12/25

 95/12/11


 


19

کرمانشاه
 دکتر شیرویی

نجفی

نیک رای

گرگانی

زارعی

عصر

 
95/6/9

95/7/19

95/7/24

95/7/22


95/6/11

95/7/19

95/7/24

95/7/22


 

20

اسلام آباد غرب
دکتر صادقی
نوری عصر95/9/7

95/9/9


95/9/7

95/9/9


21
 کرمانشاه

دکتر رسولی تبار

 

عباسی

احمدی

 

 صبح

20-24

 

16-20

 

 

 

  95/9/12

95/11/1

95/11/21

95/12/6

95/12/12

95/12/20

95/12/27

95/12/29


95/9/12

95/11/1

 95/11/21

95/12/6

95/12/13

95/12/20

95/12/27

95/12/29


22  کرمانشاه رضایی جعفرآباد

عباسی

نظری

افضلی

 

 

 

 

 

بازوندی

زارعی

صبح

 

عصر

 

 

 

 

 عصر(به غیر از 95/6/28)

صبح

صبح(به غیر از 7 ام)

صبح(به غیر از روزهای 14،15،21 و 22 ام)
95/4/5

95/4/9

95/6/3

95/6/6

95/6/8

95/6/10

   95/6/11

 95/6/24

 95/6/10

 95/7/6

 95/6/11


95/4/6

95/4/9

95/6/4

95/6/6

95/6/8

95/6/10

 95/6/11

95/6/31

95/6/10

  95/7/8

95/6/30


23   کرمانشاه دکتر نسیم جمشیدی

عباسی

 

طالب

نجفی

عصر

 

صبح

صبح
95/6/11

95/6/28

95/12/9

95/7/27


95/6/11

95/6/28

95/12/9

95/7/27


24   کرمانشاه

 دکتر سیفی

 

 

دنیا نظری

 

احمدی

عباسی

 

  نوری

 

 

 

 

 

 

 سیدنور

عصر(روزهای شنبه و سه شنبه و چهارشنبه)

 

 عصر

عصر

عصر

 

 

 

 

 

 

16-19/30(سه شنبه ها)
95/07/6

 

95/6/6

95/07/3

 

95/12/28

95/12/11

95/12/21

95/12/07

95/12/14

95/12/25

 

95/11/5


95/10/6

 

95/6/6

95/7/3

 

95/12/28

95/12/11

95/12/21

95/12/07

95/12/15

95/12/25

 

96/3/30

 


25
 کرمانشاه مهین اکبری

عباسی

طالب

 عصر

صبح
95/6/13

95/5/30


95/6/13

95/6/1


26
 کرمانشاه دکتر کاظمی اسکویی طالب
عصر


95/8/6


95/8/6


27
 صحنه  دکتر فرزادی پور

زینب محمدی

 

صبح و عصر

 
95/8/6

 


95/8/6

 


28
کرمانشاه
دکتر عزتی

حسین زاده

 

  

 

 

زارعی

 صبح و عصر

 صبح و عصر

  

صبح و عصر

 

صبح

 

 

صبح و عصر
95/10/06

 95/9/28

95/9/9

95/9/23

95/9/16

95/7/1

95/7/3

95/7/7

95/7/8


95/10/8

95/10/2

 95/9/9

95/9/23

95/9/16

95/7/1

95/7/3

95/7/7

95/7/8

 

  

 

29
 کرمانشاه دکترالماسی

نظام الاسلامی

 

 

زینب محمدی

زهرا حسینی

صبا سیدنور

سپیده احمدوند

پگاه صادقی

 صبح

صبح

صبح

 عصر 

صبح

عصر

عصر

عصر
95/05/23

95/05/26

95/05/27

95/4/8

95/2/18

95/4/10

95/2/8

95/8/12


95/05/23

95/05/26

95/05/27

95/4/8

95/2/18

95/4/10

95/5/8

95/8/12


30   کرمانشاه  دکتر ولی پور

 نجفی

  

 

پرتوی راد

 

 

 

سیدنور

 

نجفی

 

پرتوی راد

 

افضلی

 

پرتوی راد

 عصر

 عصر

  

صبح(روزهای فرد)

عصر

  عصر

 

عصر

 

عصر

 

 

عصر(روزهای فرد)

عصر

عصر

عصر(روزهای فرد)

 
 95/8/16

95/10/30

 

95/9/2

95/12/1

95/11/2

95/6/20

95/6/4

   95/6/9

95/6/18

95/7/3

95/7/14

95/7/8

95/8/1

95/8/9

 


95/8/16

95/10/30

 

95/9/30

95/12/29

95/11/30

95/6/21

 95/6/4

 95/6/9

95/6/18

  95/7/30

95/7/14

 95/7/8

95/8/6

95/8/27

 


31  کرمانشاه  دکتر همتی

کرمعلی

 آزادی

 

 

گرگانی

کاشانی

نظام الاسلامی

 

مرادی

 

  

 

آزادی

مرادی

کرمعلی

 

 

عباسی

 عصر16-20

عصر

صبح

 20الی 8

  16-20

عصر

عصر

صبح

 

  صبح

صبح(به غیر از 24 و 26 شهریور)

صبح

عصر

 صبح(به غیر از 29)

 

صبح

16-20

16-20
95/11/1

95/9/1

95/6/16

 95/6/20

95/10/2

95/5/30

95/05/29

 95/6/6

95/6/20

 95/6/18

95/6/23

  95/6/28

 

95/6/5

95/6/28

 95/7/3

95/6/29

 

95/9/29


95/11/30

95/9/2

 95/6/17

   95/6/21

95/10/2

 95/05/31

95/05/29

 95/6/10

95/6/21

95/6/19

95/6/27

  95/6/31

 

95/6/5

95/6/31

95/7/30

95/6/31

 

95/9/29


32   هرسین دکتر حامدی
فرجاد

عصرو صبح
95/10/4
95/10/12
33  کرمانشاه دکتراخلاقی راد

سیدنور

 

 

 

 

محمدی

عباسی

 

  صبح

 

 

 

 

صبح

صبح

 
95/9/30

 95/11/2

95/11/5

95/11/7

 

95/10/21

95/10/13

 


95/10/14

  95/11/3

95/11/5

95/11/7

 

95/10/21

95/10/13

 


34
کرمانشاه
بوعلی

ملکشاهی

 

ملکشاهی

 

کاشانی

 صبح و عصر

 

صبح وعصر

 عصر

عصر
95/06/04

95/06/06

95/05/23

95/8/4

95/6/25


95/06/04

95/06/06

95/05/25

95/8/6

95/6/25


35
 اسلام آباد  دکتر بهرامی قانع

نوری

  

 

  

 

گرگانی

  

 

 

 

جلیلیان

 

صبح

 

 

  

 

صبح

  

 

 

 

صبح(به غیر از 16 ام)

 

 
95/12/2

95/12/14

95/12/17

95/9/22

95/7/15

95/8/23

95/8/12

95/9/2

95/8/9

95/8/16

95/9/14


95/12/15

95/12/15

95/12/19

95/9/22

95/7/15

95/8/23

95/8/12

95/9/3

95/8/9

95/8/16

95/9/17


36
 کرمانشاه دکتر لیدی

عباسی

   آزادی

 

حسینی

احمدی

نوری

  

 

بازوندی

 

زارعی

طالب

عصر

عصر  

صبح

عصر

عصر

  16-24

  20-24

20-24

20-24

صبح

  16-24

صبح

 عصر
95/06/01

95/10/23

95/7/8

95/6/20

95/6/13

 95/12/19

95/8/24

95/10/27

95/6/16

 95/6/25

95/6/21

95/6/27

95/7/8


95/06/01

95/10/23

95/7/8

95/6/20

95/6/18

95/12/19

95/8/24

96/1/27

95/6/17

 95/6/25

95/6/21

95/6/28

95/7/8


37   کرمانشاه

شاهمرادی

احمدی

 

 

 سیدنور

 

 

 

9:30-13

 

 

9:30-13
95/6/28

95/7/6

 

 95/12/7

 

 

 

 


95/6/29

95/7/6

 

95/12/7


38
اسلام آباد غرب  دکتر سلیمی

 جلیلیان

نوری

 

9-17

13 الی 17

9 صبح الی 9 شب

9-17(به غیر از 9 و 11)

9-12 شب
95/9/13

95/06/01

 95/5/29

95/9/8

95/9/11


95/9/13

95/06/01

95/05/29

95/9/12

95/9/11

 


39  کرمانشاه  دکترجهانبخش امیری

بازوندی

 

ملکشاهی

 

 حسینی

طالب

 

 

 

 

 

  افضلی

عباسی

  

 

زارعی

نجفی

صبح

 

صبح

عصر

صبح و عصر

عصر

 صبح

صبح و عصر

صبح

صبح و عصر

صبح

صبح

صبح

  

 

صبح

عصر
95/8/10

95/8/3

 95/05/28

95/5/27

 95/6/1

   95/8/12

95/7/5

95/7/6

95/7/8

95/7/11

95/7/10

95/10/01

95/8/4

  95/8/9

95/8/19

95/8/1

95/8/18

95/8/23


95/8/13

95/8/3

95/5/28

95/5/27

  95/6/1

95/8/12

95/7/5

95/7/7

95/7/8

95/7/13

95/7/10

95/10/02

95/8/6

  95/8/9

95/8/20

95/8/1

95/8/20

95/8/23

 


40   کرمانشاه دکتر فرجاد

طالب

 

گرگانی

 

 

 ملکشاهی

عصر

 

عصر

 عصر

صبح

صبح
95/8/24

95/6/31

95/9/6

95/9/11

95/9/7

 95/11/30

 

 


95/8/24

 95/6/31

95/9/7

95/9/11

95/9/7

95/12/4


41  صحنه دکتر فرزادی پور

کرمعلی

صبح


95/3/8


95/3/8


 42  کرمانشاه جاسمی

گرگانی

 

عباسی

20-23

عصر

صبح
95/8/22

95/8/23

95/10/9


95/8/22

95/8/23

95/10/9


43   کنگاور  دکتر یوسفی  جهانبانی
عصر95/1/21
95/4/21
44   کرمانشاه  حیدریان

طالب

  

 

بازوندی

 

  

 

 

 

نجفی

 

برنجیان

نوری

عصر(5شنبه و سه شنبه

 عصر(پنج شنبه ها)

عصر

عصر

 

  

 

 

 

صبح

 

عصر

عصر
 95/12/5

95/8/20

95/9/13

95/8/6

 95/8/13

95/8/20

95/8/27

95/9/9

95/9/11

95/7/22

95/7/24


95/12/28

95/9/30

95/9/14

95/8/6

 95/8/13

95/8/20

95/8/27

95/9/9

95/9/11

95/7/22

95/7/24


45   کرمانشاه  دارین

لیلی بازوندی

 

  

 

طالب

 

نسیم محمدی

احمدی

نظام الاسلامی

نجفی

  عصر(به غیر از 25 و 28 )

عصر

 عصر

عصر

عصر

 

عصر

صبح

عصر

عصر
95/10/18

95/11/3

95/10/12

95/9/9

95/8/4

95/8/10

95/10/7

 95/7/3

95/7/12

95/8/13

95/8/17

 


95/10/30

95/11/3

95/10/16

95/9/30

95/8/4

95/8/10

95/10/8

95/7/4

95/7/15

95/8/13

95/8/17


46   کرمانشاه دکتر ازهر
کاشانی صبح


95/7/4
95/7/4
47
کرمانشاه  دکتر بهرامی

کاشانی

افضلی

عصر

عصر

 عصر_فقط 5 شنبه ها

عصر-فقط 5 شنبه ها
95/7/3

95/9/9

95/10/2

95/11/7

 


95/7/8

95/9/9

95/10/30

95/11/14


48   کرمانشاه  دکتر لطفی

مریم نجفی

گرگانی

مریم نجفی

 

  

  

 

نوری

شب(8 ال 12)

20-24

شب(20-24)


  

 

 

16-20


 
95/9/26

95/10/3

95/9/18

95/8/14

95/8/17

95/8/21

95/8/28

 95/10/25

 

 


95/9/26

95/10/3

95/9/19

 95/8/14

95/8/17

95/8/21

95/8/28

 95/10/25

 

 


49   کرمانشاه  سیروس

ملکشاهی

سید نور

افضلی

عصر

صبح

صبح

عصر
95/06/01

95/3/10

95/5/25

95/5/27


95/06/02

95/3/11

95/5/28

95/5/28


 50  صحنه  فرشچیان

ملکشاهی

محمدی

صبح و عصر

صبح و عصر

 

 
95/8/2

95/10/6

95/8/18

95/7/26

95/8/3

95/8/10


95/8/2

95/10/8

95/8/19

95/7/28

95/8/5

95/8/12


51   جوانرود  دکتر  خاکشور  منوچهری  صبح و عصر


95/3/19
95/5/31
 52  کرمانشاه دکتر مفتوحیان

مریم نجفی

 

عصر


95/1/11

 


95/1/11

 


53
 کرمانشاه دکتر عبدی نیک رای صبح


95/10/2
95/10/2
54
 کرمانشاه

دکتر ترکمن

         

    

 

 

بازوندی

 

  

 

 

 

ملکشاهی

 

 

سید نور

حیدریان

9الی24

20 الی 1

  12-16

  

9-16

9-14

12-16(روزهای زوج)

 

 

 صبح

 20-24

16-20
95/6/19

95/5/25

   95/7/15

95/7/11

95/7/16

95/6/22

95/10/13

 

     

95/6/17

95/10/2

95/10/1


95/6/19

95/6/5

95/7/15

 95/7/11

95/7/16

95/6/22

95/10/30

  

 

95/6/17

95/10/2

95/10/1


55   اسلام ابادغرب  دکتر حمزه

مرادی

طالب

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر
 95/8/18

95/8/21

95/7/3


95/8/20

95/8/26

95/7/4


56   کرمانشاه مهدی مرادی

بازوندی

   

 

مرادی

طالب

 

نوری

  

  

 

حسینی

زارعی

پرتوی راد

 

برنجیان

سیدنور

فرجاد

 

گرگانی

20 الی 24

16-24

13-9

20الی 24

صبح

20 الی 24

20الی24

 

  

 

20الی23:30

صبح

20الی 24

20ال 24(روزهای زوج)

صبح و عصر

عصر

20-24(به جز شنبه و سه شنبه

 

20-16

20-24
95/6/12

 95/6/22

95/6/22

95/6/6

95/6/22

95/06/01

95/06/3

  95/6/5

95/6/9

95/7/2

95/6/2

95/8/16

95/10/13

95/10/6

95/7/1

95/7/25

95/11/03

 

95/8/8

95/9/21

95/8/3


95/6/12

 95/6/22

95/6/22

95/6/6

95/6/22

95/06/10

95/06/3

95/6/5

95/6/9

95/7/2

95/6/2

95/8/16

95/10/13

95/10/12

95/7/1

95/7/25

95/11/30

 

95/8/30

95/9/21

95/8/3


57   کرمانشاه  دکترتیرانداز

غفوریان

عباسی

 گرکانی

 

 

 

نوری

 

 

فرجاد

صبح

شب

16-20

 

  

 

 20-24

20-24

 16-20

20-24
95/11/17

95/6/10

95/9/19

95/10/17

 95/06/02

 95/6/4

95/7/18

95/6/26

95/7/12

95/9/6


95/11/25

95/6/10

95/9/19

95/10/17

 95/06/02

 95/06/04

95/7/23

95/6/26

95/7/12

95/10/6


58   کرمانشاه  دکتر حیدری

حیدریان

 

  طالب

  

 

 

 

 عباسی

 

 عصر(3 شنبه و 5شنبه

 

عصر(به غیر از 3 و 5 شنبه

 صبح(5شنبه ها)

 

 

عصر
95/11/12

95/10/9

95/10/01

95/10/2

95/12/4

95/12/19

95/12/26

95/12/3


95/11/28

95/10/9

95/10/30

95/10/30

95/12/4

95/12/19

95/12/26

95/12/3

 59   کرمانشاه  دکترنوخاصی
نجفی
 عصر


95/11/2
95/12/28
60   کرمانشاه  دکتر محبی
حیدریان عصر_به جز 5 شنبه ها95/12/1
95/12/30
61   کرمانشاه دکتر نیکو اکبری

 عباسی

نجفی

  

 

 گرگانی

صبح

صبح

  

 

 صبح
95/8/22

95/8/18

95/8/12

95/8/15

95/9/20


95/8/22

95/8/18

95/8/12

95/8/15

95/9/20


62
 کرمانشاه  درمانگاه امام رضا

صادقی

 عصر(روزهای زوج)


 95/6/10

 95/6/20

95/6/13


95/6/11

 95/6/21

95/6/13


63
 کرمانشاه دکتر قهرمانی

 غفوریان

زارعی

سیدنور

ملکشاهی

نجفی

طالب

حیدریان

 عصر

صبح

صبح

صبح و عصر

صبح

عصر

عصر

 
95/06/02

95/7/25

95/6/2

95/7/13

95/7/24

95/7/24

95/9/15

95/9/17

95/9/16


95/06/04

95/7/25

95/6/3

 95/7/15

95/7/24

95/7/25

95/9/15

95/9/17

95/9/16


64   کرمانشاه  فارابی

طالب

حسینی

مرادی

صبح و عصر

صبح وعصر

صبح

     

95/6/23

95/3/9

95/3/11

 

95/6/24

95/3/10

95/3/12

 
65   پاوه  دکتر حسنی  کیهان محمدی

صبح(2-6)

12 شب تا 2 صبح

6بامداد الی 8 صبح

     

95/05/26

95/05/26

95/05/26

 

 95/06/26

95/06/26

95/06/26

 
66   هرسین  دکتر مرادی  زهرا حسینی  صبح وعصر        95/3/23    95/3/27  
 67  کرمانشاه  دکتر باقری  مرادی  عصر(شنبه تا سه شنبه)        95/4/1    95/5/1  
68
 کرمانشاه  دکتر تحویلیان
 کرمعلی  عصر        95/4/15    95/4/15  

69

 

 گیلانغرب  دکتر فیلی
 جعفربیگی

8:30الی14/30

-18/30-16:30

     

95/4/28

95/11/10

 

95/6/28

95/11/19

 
70 کرمانشاه
 دکتر پرویزی زاده
کژال امیری

صبح(9-13)

16-24

   

 95/12/26

 95/12/29

95/1/12

 

 96/1/14

96/1/03

96/01/13

 

 

 
71
 کرمانشاه
 سینا

زارعی

افضلی

 عصر

صبح

   

 95/6/1

 95/06/01

 

 95/6/31

95/06/31

 
72
 کرمانشاهدکتر تربتی

طالب

 

عباسی

سیدنور

سهیلی

عصر

 

صبح

صبح

عصر

   

 95/6/25

95/5/28

95/7/28

95/7/5

95/7/13

 

 95/6/25

95/5/28

95/7/28

95/7/5

95/7/30

 
73
 کرمانشاه ری

سهیلی

بازوندی

صبح(غیر از 2 و 3 آبان)

10 الی 12:30

 

10الی 12:30

   

95/8/1 

95/8/18

95/8/24

95/9/3

 

 95/8/6

95/8/20

95/8/27

95/9/30

 
74
 کرمانشاه کلینیک چوبکار

سیدنور

فرجاد

 

آزادی

 

حسینی

فرجاد

گرگانی

 عصر

16الی19

 

عصر

 

 صبح

 16-19

صبح

   

95/6/2 

   95/5/23

95/5/25

95/6/3

95/6/6

95/6/20

95/6/28

95/7/11

 

 95/6/2

95/5/24

95/5/27

95/6/3

95/6/6

95/6/21

95/6/31

95/7/11

 
 75 کرمانشاه بهاران کاشانی صبح    95/5/21  95/5/21 
76
 کرمانشاه دکتر زبیری
 سیدنور عصر    95/6/7  95/6/7 
77
کنگاوردکتر احمدی فر

شاهمرادی

الماسی

صبح

عصر

   

  95/6/10

95/6/10

 

95/6/31

95/6/31

 
78
 کرمانشاه دکتر سعیدی

 زارعی

 

 

 

محمدی

نجفی

 

 

صبح و عصر

 

 

 

صبح و عصر

صبح و عصر(غیر از 28م)

   

95/6/4

95/6/17

95/6/23

95/6/31

  95/6/14

95/6/27

95/6/20

 

  95/6/4

95/6/18

 95/6/25

95/7/1

95/6/15

95/7/1

95/6/21

 
79
 کرمانشاه خدیوی

محمدی

 

 آزادی

 

سیدنور

صبح و عصر

صبح وعصر

عصر

صبح

صبح

   

 95/6/9

95/6/20

95/12/5

95/12/4

95/12/3

 

 95/6/10

95/6/21

95/12/5

95/12/4

95/12/3

 
80
 اسلام آباد
 دکتر فتاحی
 ایازی صبح و عصر
   95/10/5 95/10/25 
81
 سنقر دکتر ملک حسینی

خالقی

فیضمند

عصر

عصر

   

95/6/1

95/7/1

 

95/6/31

95/7/15

 
82
 کرمانشاه دکتر مرغزار

صبا فیضمند

آزادی

عصر

عصر

   

 95/6/17

95/6/16

 

 95/6/17

95/6/16

 
 83 کرمانشاه داروخانه امام خمینی(ره)
 مرادی صبح   

 95/6/16

95/6/20

 

95/6/17

95/6/20

 
84
کرمانشاه
 دکتر آقایانی

حیدریان

عباسی

عصر

عصر

   

95/9/17

95/9/16

 

95/9/17

95/9/16

 
85
 کرمانشاه دکتر حسن زاده

نوری

نظام الاسلامی

حسینی

بازوندی

عصر

عصر

عصر

صبح و عصر

 

   

95/10/5

95/6/21

95/6/23

95/6/27

 

95/10/5

95/6/21

95/6/25

95/6/27

 
86
 سرپل ذهابدکتر  امیری نظری صبح و عصر
    95/6/20  95/6/25 
87
 کرمانشاهدکتر سلیمانی

نوری

آزادی

زارعی

عصر(روزهای 3 شنبه)

 صبح

صبح

   

95/10/07

95/10/23

95/8/20

 

 

95/10/7

95/10/23

95/8/20

 
88 کرمانشاه دکتر ذاکری
 ملکشاهی صبح و عصر
    95/6/23  95/6/24 
89
 کرمانشاه دکتر قره تپه
 ملکشاهی عصر    95/6/16  95/6/17 
 90 کرمانشاه دکتر محمودی
قنبری عصر   95/9/13 95/9/14 
 91 کرمانشاه داروخانه ولیعصر
حیدریان

 10-16

12-16

   

95/8/26

95/9/11

 

95/8/26

95/9/11

 
92 هرسین دکتر سعیدی

حسینی

  

 

 

 گرگانی

صبح و عصر

 

 عصر

 

عصر

   

 95/8/8

95/10/26

95/10/12

95/8/9

95/8/15

 

95/8/8

95/10/27

95/10/12

95/8/9

95/8/15

 
93
 کرمانشاه دکتر کمالی
 مرادی صبح و عصر
    95/6/29  95/6/29 
 94 سنقر دکتر کاکایی
 خالقی صبح و عصر
   95/10/1 95/12/30 
95
 هرسیندکتر جلیلیان

عرب

گرگانی

تخت شاهی

 حسینی

 

 صبح

عصر

عصر

عصر

   

95/10/1

95/7/10

1395/9/6

95/12/1

95/12/7

 

95/10/30

95/7/10

1395/9/30

95/12/1

95/12/8

 
96
 اسلام آباد
دکتر صادقی نوری صبح    95/7/7  95/7/7 
97
 کرمانشاه داروخانه ری

نجفی

  

  

 

 

سید نور

بازوندی

 

 

نوری

صبح

صبح

 صبح

 

 

 عصرو صبح

صبح

صبح

  

صبح

   

95/10/4

95/10/7

95/10/19

 95/11/4

95/11/9

95/10/5

95/7/4

95/10/1

95/10/13

95/12/16

 

95/10/5

95/10/12

95/10/28

 95/11/6

95/11/13

95/10/6

95/7/4

95/10/2

95/10/16

95/12/16

 
98
کرمانشاه دکتر رضایی(نوبهار)

محمدی

آزادی

عصر

عصر

   

95/12/1

95/11/30

 

 95/12/1

95/12/30

 
99کرمانشاه
دکتر حق نظری
 ملکشاهی

عصر(به جز 5 شنبه ها)

عصر(روزهای یکشنبه و سه شنبه)

   

95/11/30

95/8/9

 

95/12/28

95/9/30

 
100
 کرمانشاه دکتر عباس آبادی

کیمیا زارعی

محمدی

 

صبح

صبح

صبح_بغیر از 5 شنبه ها

   

95/10/12

95/10/20

95/11/23

 

95/10/12

95/10/20

95/12/17

 

 
101
 بیستون دکتر ورداسبی
 فرجاد 16-19    95/8/4  95/8/5 
102
 صحنه دکتر محمدی نژاد
 محمدی صبح و عصر
    95/8/20  95/8/22 
103
 کرمانشاه دکترشهبازیزارعیصبح   

95/10/4

 

 

95/10/6

 

 
104
 کنگاور محلوجیان فرد
 سرکانی 19-23    95/9/16  95/12/16 
 105 کرمانشاه دکتر رضاپور
 گرگانی عصر    95/9/25  95/9/28 
106
 کرمانشاه دکتر سالارمند
 گرگانی عصر    95/10/1  95/10/1 
 107 کرمانشاه دکتر رحیمی نیا
طالب عصر   95/12/11  95/12/11 
108
 کرمانشاه دکتر لیلانی
 سیدنور 16-20    95/10/9  95/10/9 
109
 کرمانشاه دکتر صانعی
 نجفی صبح    95/10/30  95/11/3 

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۱۸