داروخانه های دارای قائم مقام

f

 

صبح

 

نوری

 نوری

96/1/25

 

صبح باقری طالب میرعبدالی96/2/1396/2/11 96/3/3 عصر

ردیف


شهرستان

نام داروخانه

نام قائم مقام

شیفت

از تاریخ


تا تاریخ


 

        
 

1


کرمانشاه

دکترنیک اندیش

طالب

 

شریفی

قیطاسی

زارعی

طالب

 

  

برنجیان

 9:30-14:30

 

صبح

صبح

عصر

 صبح

 

 13:30-15:30

13-17

95/12/18

95/10/15

95/6/16

96/2/18

95/6/20

95/12/4

95/12/11

95/7/10

95/7/29

95/8/6


95/12/18

95/10/15

95/6/21

96/2/18

95/6/21

95/114

95/12/11

95/7/12

95/7/29

95/8/6


2


 هرسین

دکتر افضلی

نوروزی

عصر

96/3/13

96/3/13

3


کرمانشاه

دکتر تنهایی

فرجاد

عصر

 

96/2/19

 


96/3/31

 


4


کرمانشاه

دکتر نوری

احمدی

 

عصر

96/2/13

96/1/24

 


96/2/13

96/2/2


5


کرمانشاه

دکتر کریمی

 یوسفی

96/4/19

96/4/20

96/4/24


96/4/19

96/4/20

96/4/276


کرمانشاه

دکتر جعفری

نوروزی

 

 

 

2-5

 

96/3/14

 


96/3/14

 


7


کرمانشاه

دکتر منوچهری

 نوری

 آزادی

بازوندی

 

 

 

 

  

 

 

 عصر-دوشنبه ها

عصر

عصر

 

 

 

 

 

 

 

96/1/14

96/1/23

96/2/18

96/2/25


96/2/31

96/1/23

96/2/18

96/2/25


8  کرمانشاه

دکترمیرزایی

عباسی

 

مرادی

 

 

بازوندی

عصر

 

دوشنبه عصر(غیر از 15و24 )

 

17-21

96/1/17

 

96/3/01

 

 96/2/1

96/2/6

96/2/21

 

 

 

 

 

96/1/17

 

96/3/31

 

96/2/1

96/2/6

96/2/21

 


9


  کرمانشاه

دکتر  دارابی نیا

  خزاعی

نوری

 

  

 

 

 

 

 

جعفری

اسکندری

20-24

عصر

 8-12

 

عصر16-20

 

 

 

20-24

 20-24

16-20

صبح
 

 

96/1/14

96/1/22

 96/1/24

96/1/31

96/2/7

96/2/14

96/2/21

96/2/28

96/2/24

96/2/30

96/2/24

96/2/25

96/2/27

 

 

96/1/30

96/1/22

96/1/24

96/1/31

96/2/8

96/2/15

96/2/22

96/2/29

96/2/24

96/2/30

96/2/24

96/2/25

96/2/27

 


10  کرمانشاه

دکترصادقیه

سیدنور

 

 مریم عباسی

 

 

 

سید نور

نوری

عصر(روزهای زوج)

صبح و عصر

عصر

 

 

 صبح و عصر

عصر روزهای زوج

عصر

 

96/3/7

95/6/28

95/6/10

 95/6/20

 95/6/27

  95/6/24

95/7/1

95/7/17


96/4/31

95/7/1

95/6/10

95/6/20

95/6/27

95/6/24

95/10/1

95/7/19


11


کرمانشاه

دکتر حسینی خواه

مریم افضلی

  

 

 نجفی

 

 

 محمدی

 عباسی

گرگانی

 عصر

  

 

 عصر

 

 

 عصر

 صبح

عصر

95/5/31

95/6/2

95/6/7

95/10/27

95/4/26

 95/6/21

 95/10/20

95/9/22

95/9/29


  95/5/31

 95/6/2

95/6/7

95/10/28

95/5/26

 95/6/23

 95/10/20

95/9/22

95/9/29


12


کرمانشاه

خدایاری

طالب

حیدریان

 

نجفی

 

یوسفی

عصر

صبح و عصر

 صبح

عصر

صبح

عصر

 

95/9/6

95/9/4

95/9/9

95/9/9

95/9/6

96/2/10

 


95/9/7

95/9/4

95/9/9

 95/9/9

 95/9/7

96/2/13

 


13


کرمانشاه

 

دکتر خوشنام فر

 زارعی

 

 

رودابه

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 20-24

 

9-13

(3شنبه ها)16-20

 96/3/17

 96/3/27

96/3/27

96/2/17

 


 96/3/17

 96/4/9

96/4/9

96/6/7


14


 کرمانشاه

رازی

بازوندی

  

 

قنبری

صبح

  عصر

صبح

9الی 20(روزهای تعطیل)

9 الی 16:30

 95/6/18

 95/6/30

95/6/21

94/3/12

94/4/16


95/6/18

95/6/30

95/6/21

94/4/15

94/4/16


15


کرمانشاه

حکمت

بازوندی

 فتحیان   

    

   عباسی  

  

 نوری

 بازوندی

صبح

عصر  (دوشنبه تاپنجشنبه)

 

صبح

صبح 

 صبح


95/3/31

94/7/20

 

95/8/10

95/9/7

 95/10/23

96/2/9

 

 

 


95/3/31

 94/8/14

 

95/8/10

95/9/7

 95/10/23

96/2/9

 


16


کرمانشاه

دکتر صالحی

میرزایی

حیدریان

آزادی

گرگانی

 

سیدنور

 عصر

 عصر

 

عصر

عصر

 عصر

94/10/27

95/9/14

 

95/6/2

95/9/30

96/3/4


94/10/27

95/9/14

 

95/6/2

95/9/30

96/3/4


 
    
       

17


 کرمانشاه

شیخی
16-20   96/1/29

96/1/29


18


کرمانشاه

دکتر تقی نژاد


 علیزاده

 

 

 

 

 

 

 

سیدنور

13-16

14-17

9-13

14-17

 

 

 

 

عصر

95/11/2

95/12/7

95/12/11

96/2/30

 96/3/2

 96/3/7

 96/3/9

 

96/2/7

 


 95/11/12

 95/12/25

  95/11/12

 96/2/31

 96/3/2

 96/3/7

 96/3/9

 

 96/2/7

 


 


19


کرمانشاه
 دکتر شیرویی

نجفی

نیک رای

گرگانی

میرعبدالی

عصر

 

 

 عصر

 

95/6/9

95/7/19

95/7/24

96/1/23


95/6/11

95/7/19

95/7/24

96/1/23


 

20


اسلام آباد غرب
دکتر صادقی

نوری

 

قیطاسی

عصر

 

عصر

95/9/7

95/9/9

96/3/20

 


95/9/7

95/9/9

96/3/20


21

 کرمانشاه

دکتر رسولی تبار

 

عباسی

احمدی

 

 

 

صبح

 16-20

 

 


96/2/1

96/2/8

96/2/15

96/2/22

96/2/5

96/2/29

 

96/2/1

96/2/8

96/2/15

96/2/22

96/2/5

96/2/29


22 
کرمانشاه رضایی جعفرآباد

پندپذیر

 

محمدی

 

 نسیم جلیلیان

 

 سلیمانی

صبح و 5 شنبه ها عصر

 

 16-20

 

16-20

 

16-20

96/2/11

 

96/2/12

 

96/2/17

 96/2/24

96/2/31

96/2/26


96/2/31

 

96/2/12

 

96/2/17

96/2/24

96/2/31

96/2/26

 


23 
 کرمانشاه دکتر نسیم جمشیدی

عباسی

 

طالب

نجفی

عصر

 

صبح

صبح

95/6/11

95/6/28

95/12/9

95/7/27


95/6/11

95/6/28

95/12/9

95/7/27


24 
 کرمانشاه

 دکتر سیفی

 

 

 خزاعی

 

احمدی

عباسی

 

  نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوروزی

 موسوی

 

 صبح و عصر

 

 عصر

عصر

 

عصر

 

 

 

 صبح و عصر

 

 

 

صبح و عصر

 

 

 

 

 

 عصر

 عصر(3شنبه و 4شنبه)

 

 

 

 

96/1/5

 96/1/15

95/6/6

95/07/3

 

96/1/16

96/1/19

96/1/23

96/1/26

96/2/7

96/2/2

 96/2/13

96/2/16

96/2/6

96/2/20

96/2/23

96/2/27

96/2/30

 

96/3/17

96/3/27


96/1/8

 96/1/15

95/6/6

95/7/3

 

96/1/16

96/1/19

96/1/23

96/1/26

96/2/7

 96/2/2

 96/2/13

96/2/16

96/2/6

96/2/20

96/2/23

96/2/27

96/2/30

 

96/3/17

96/6/27


25

 کرمانشاه مهین اکبری

عباسی

طالب

 عصر

صبح

95/6/13

95/5/30


95/6/13

95/6/1


26

 کرمانشاه دکتر کاظمی اسکویی طالب
عصر95/8/6


95/8/6


27

 صحنه  دکتر فرزادی پور

زینب محمدی

 

صبح و عصر

 

95/8/6

 


95/8/6

 


28

کرمانشاه
دکتر عزتی

حسین زاده

 

  

 

 

زارعی

 صبح و عصر

 صبح و عصر

  

صبح و عصر

 

صبح

 

 

صبح و عصر

95/10/06

 95/9/28

95/9/9

95/9/23

95/9/16

95/7/1

95/7/3

95/7/7

95/7/8


95/10/8

95/10/2

 95/9/9

95/9/23

95/9/16

95/7/1

95/7/3

95/7/7

95/7/8

 

  

 

29

 کرمانشاه دکترالماسی

نظام الاسلامی

 

 

زینب محمدی

زهرا حسینی

صبا سیدنور

سپیده احمدوند

پگاه صادقی

 صبح

صبح

صبح

 عصر 

صبح

عصر

عصر

عصر

95/05/23

95/05/26

95/05/27

95/4/8

95/2/18

95/4/10

95/2/8

95/8/12


95/05/23

95/05/26

95/05/27

95/4/8

95/2/18

95/4/10

95/5/8

95/8/12


30 
 کرمانشاه  دکتر ولی پور

   امیری

 

 

 

 

 

آزادی

پرتوی راد

  16-21

 9/30-13

 

 

 

 

 

 16-21

(فرد)16:30-20:30

 96/1/5

 96/3/3

96/3/7

96/3/9

 

 

 96/1/17

96/2/3

96/3/2


96/1/10

96/3/4

96/3/7

96/3/9

 

 

96/1/19

96/2/31

96/4/31


31 
کرمانشاه  دکتر همتی

کرمعلی

 آزادی

 

 

گرگانی

کاشانی

نظام الاسلامی

 

مرادی

 

  

 

آزادی

مرادی

کرمعلی

 

 

عباسی

 

 

اکبری

 

جعفری

 عصر16-20

عصر

صبح

 20الی 8

  16-20

عصر

عصر

صبح

 

  صبح

صبح(به غیر از 24 و 26 شهریور)

صبح

عصر

 صبح(به غیر از 29)

 

صبح

16-20

 16-20

 

16-20

 

9-13

96/1/27

95/9/1

95/6/16

 95/6/20

95/10/2

95/5/30

95/05/29

 95/6/6

95/6/20

 95/6/18

95/6/23

  95/6/28

 

95/6/5

95/6/28

 95/7/3

95/6/29

 

95/9/29

 

96/3/6

96/2/29

96/2/28


96/1/30

95/9/2

 95/6/17

   95/6/21

95/10/2

 95/05/31

95/05/29

 95/6/10

95/6/21

95/6/19

95/6/27

  95/6/31

 

95/6/5

95/6/31

95/7/30

95/6/31

 

95/9/29

 

96/3/31

96/3/5

96/2/28


32 
 هرسین دکتر حامدی
سلیمانی

عصرو صبح و شب

96/3/28
96/4/1
33
 کرمانشاه دکتراخلاقی راد

سیدنور

 

 

 

 

محمدی

میرعبدالی

 

  صبح

 

 

 

 

صبح

صبح

 

95/9/30

 95/11/2

95/11/5

95/11/7

 

95/10/21

96/1/16

 


95/10/14

  95/11/3

95/11/5

95/11/7

 

95/10/21

96/1/16

 


34

کرمانشاه
بوعلی

ملکشاهی

 

ملکشاهی

 

کاشانی

سیدنور

 صبح و عصر

 

صبح وعصر

 عصر

عصر

صبح

95/06/04

95/06/06

95/05/23

95/8/4

95/6/25

96/2/21

 


95/06/04

95/06/06

95/05/25

95/8/6

95/6/25

96/2/21


35

 اسلام آباد  دکتر احسان احمدی

نوری

  

 

  

 

  

 

 

 

صبح

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 96/1/14

96/1/31


96/1/25

96/1/31


36

 کرمانشاه دکتر کامران شریفی
جعفری

صبح و عصر

شب

 20-24

 20-24

9-13
96/1/5

96/1/12

96/2/21

96/3/13

96/3/10


96/1/10

96/1/12

96/2/21

96/3/13

96/3/1037 
 کرمانشاه

شاهمرادی

احمدی

 

 

 سیدنور

 

 طالب

 

10-13 17-21

 

 

9:30-13

 

صبح

96/2/6

 

 

 95/12/7

 

96/2/25

 

 

 

 


96/2/7

 

 

95/12/7

 

96/2/25


38

اسلام آباد غرب  دکتر سلیمی

 جلیلیان

نوری

 

 

 

 

 

باقری

محمدی

جعفری

9-17

13 الی 17

9 صبح الی 9 شب

9-17(به غیر از 9 و 11)

شب9-12

 

9-17

 8-17

9-17

95/9/13

95/06/01

 95/5/29

95/9/8

95/9/11

 

 

 96/1/30

 96/2/28

96/3/19


95/9/13

95/06/01

95/05/29

95/9/12

95/9/11

 

 

96/1/30

96/2/29

96/3/20


39 
کرمانشاه  دکترجهانبخش امیری
آزادی

 

  مقدم نیا

صبح

 

 16/30-20/30

96/1/20

 

96/1/21

96/1/28

96/1/29

96/2/4

96/2/5


96/1/20

 

96/1/21

96/1/28

96/1/29

96/2/4

96/2/5


40 
 کرمانشاه دکتر فرجاد

طالب

 

گرگانی

 

 

 ملکشاهی

باقری

عصر

 

عصر

 عصر

صبح

صبح

صبح

95/8/24

95/6/31

95/9/6

95/9/11

95/9/7

 95/11/30

96/2/9

 

 


95/8/24

 95/6/31

95/9/7

95/9/11

95/9/7

95/12/4

96/2/9


41 
صحنه دکتر فرزادی پور

کرمعلی

صبح95/3/8


95/3/8


 42
 کرمانشاه جاسمی

ملکشاهی

 

عباسی

جعفری

8-12_5شنبه ها

 8-12

عصر

20-1

96/2/21

 96/2/25

96/1/23

96/3/6

96/3/8

 


96/3/25

 96/2/27

96/1/23

96/3/6

96/3/8


43 
 کنگاور  دکتر یوسفی  کهراریان

صبح و عصر

عصر

صبح

عصر(غیر از 18 ام)

96/2/7

96/3/1

96/3/11

96/4/3

 


96/2/7

96/3/1

96/3/11

96/4/31


44 
 کرمانشاه  حیدریان

طالب

  

 

 

 جلیلیان

  

 

 

 

عصر(5شنبه و سه شنبه

عصر

 

9-13

 

  

 

 

 

 96/3/2

96/1/14

 

 96/4/20

 

 

 

 

 


96/4/30

96/1/14

 

 96/4/24

 

 


45 
 کرمانشاه  دارین

نجفی

 

بازوندی

عصر

عصر

صبح

96/3/1

96/2/18

96/2/16

96/2/20


96/5/1

96/2/31

96/2/17

96/2/21


46 
 کرمانشاه دکتر ازهر
کاشانی صبح95/7/4
95/7/4
47

کرمانشاه  دکتر بهرامی

کاشانی

افضلی

عصر

عصر

 عصر_فقط 5 شنبه ها

عصر-فقط 5 شنبه ها

95/7/3

95/9/9

95/10/2

95/11/7

 


95/7/8

95/9/9

95/10/30

95/11/14


48 
 کرمانشاه  دکتر لطفی

مریم نجفی

گرگانی

مریم نجفی

 

  

  

 

 نوری

 

باقری

شب(8 ال 12)

20-24

شب(20-24)


  

 

 

 16-20

 

16-20

 

95/9/26

95/10/3

95/9/18

95/8/14

95/8/17

95/8/21

95/8/28

 95/10/25

 

96/1/21

 


95/9/26

95/10/3

95/9/19

 95/8/14

95/8/17

95/8/21

95/8/28

 95/10/25

 

96/1/21


49 
 کرمانشاه  سیروس

ملکشاهی

سید نور

افضلی

عصر

صبح

صبح

عصر

95/06/01

95/3/10

95/5/25

95/5/27


95/06/02

95/3/11

95/5/28

95/5/28


 50
 صحنه  فرشچیان

اسکندری

16-20

 

 

95/2/26

96/2/25


96/2/26

96/2/25


51 
 جوانرود  دکتر  خاکشور  منوچهری  صبح و عصر95/3/19
95/5/31
 52
 کرمانشاه دکتر مفتوحیان

مریم نجفی

امیری

 

عصر

صبح

95/1/11

96/1/20

 


95/1/11

96/1/20

 


53

 کرمانشاه دکتر عبدی نیک رای صبح95/10/2
95/10/2
54

 کرمانشاه

دکتر ترکمن

         

    

 

 

میرعبدالی

 

 

 محمدی

 

 

 

 

 

 

نوری

 

 

 

 

محمدی

 

 

حیدریان

12-16

 

 

 12-16

 

 

 

 

 

 

 8-12

 20-24

 8-20

9-13

 

 20-24

20-16

 

24-9

 

 

 

 16-24

 12-16

 4-20

 4-24

 

 12-16

96/2/10

96/2/3

96/2/13

96/2/26

96/2/30

96/3/1

96/3/2

96/3/6

96/3/8

96/3/9

96/2/12

96/2/11

96/2/5

96/2/8

 

96/2/25

96/2/19

 

96/3/5

96/3/12

96/3/19

96/3/26

96/3/14

96/3/16

96/4/22

96/4/23

96/4/30

96/4/25

 


96/2/10

96/2/3

96/2/13

96/2/26

96/2/30

96/3/1

96/3/2

96/3/6

96/3/8

96/3/9

96/2/12

96/2/11

96/2/5

96/2/8

 

96/2/28

96/2/19

 

96/3/5

96/3/12

96/3/19

96/3/26

96/3/15

96/3/16

96/4/22

96/4/23

96/4/30

96/4/25


55 
 اسلام ابادغرب  دکتر حمزه  جعفری

 

صبح96/3/3


56 
 کرمانشاه مهدی مرادی

   باقری

 

 جعفری

جلیلیان

20-16

 

 20-24

20-16

 96/1/31

 

96/2/25

96/2/22

96/3/5

96/3/12

96/3/14

96/3/19

96/3/26


 96/1/31

 

96/2/25

96/2/22

96/3/5

96/3/12

96/3/15

96/3/19

96/3/26

 


57 
 کرمانشاه  دکترتیرانداز

طالب

 

 

 گرکانی

 

 

 

 حیدریان

طالب

همتی

الماسی

12 الی 2 جز6

شب

 

16-20

 

  

 

24-2(غیر از جمعه)

 

عصر

13-16

96/1/3

96/1/13

95/1/9

95/9/19

95/10/17

 95/06/02

 95/6/4

96/4/24

96/1/18

 95/12/26

96/1/29


96/1/7

96/1/13

95/1/9

95/9/19

95/10/17

 95/06/02

 95/06/04

96/5/3

96/1/20

 96/1/10

 96/2/29


58 
 کرمانشاه  دکتر حیدری

 کهراریان

عباسی

آزادی

نوری

طالب

 

صبح

عصر

عصر

صبح
96/01/5

96/1/24

96/1/20

96/1/27

96/2/10

96/2/14

96/2/21

96/2/28


96/1/10

96/1/24

96/1/20

96/1/27

96/2/10

96/2/14

96/2/21

96/2/28

 59 
 کرمانشاه  دکترنوخاصی
میرعبدالی
 عصر96/3/23

96/3/27

96/2/10

96/2/2

96/2/6

 


96/3/24

96/3/31

96/2/13

96/2/4

96/2/6


60 
 کرمانشاه  دکتر محبی

حیدریان

 

 

طالب

عصر_(غیر از 5 شنبه)

 

 صبح

عصر

96/2/20

 96/3/1

96/2/19

96/1/27


96/2/27

 96/3/24

96/2/19

96/1/27


61 
 کرمانشاه دکتر نیکو اکبری

 خبیری

سعید جعفری

 صبح و عصر

صبح وعصر

 

عصر

 

96/1/14

96/3/11

96/3/9

96/2/26

96/2/24

96/2/21


96/1/31

96/3/11

96/3/9

96/2/26

96/2/24

96/2/21


62

 کرمانشاه  درمانگاه امام رضا

صادقی

 عصر(روزهای زوج) 95/6/10

 95/6/20

95/6/13


95/6/11

 95/6/21

95/6/13


63

 کرمانشاه دکتر قهرمانی

 حیدریان

طالب

 عصر

صبح

 96/2/14

96/2/13


96/2/14

 


64 
 کرمانشاه  فارابی

طالب

حسینی

مرادی

صبح و عصر

صبح وعصر

صبح


     

95/6/23

95/3/9

95/3/11

 

95/6/24

95/3/10

95/3/12

 
65 
 پاوه  دکتر حسنی

 کهراریان

یوسفی

 9-12

9-12


     

96/2/19

96/2/20

 

 96/2/19

96/2/20

 
66 
 هرسین  دکتر مرادی  زهرا حسینی  صبح وعصر
       95/3/23    95/3/27  
 67
 کرمانشاه  دکتر باقری  مرادی  عصر(شنبه تا سه شنبه)
       95/4/1    95/5/1  
68

 کرمانشاه  دکتر تحویلیان
 کرمعلی  عصر
       95/4/15    95/4/15  

69

 


 گیلانغرب  دکتر فیلی
 جعفربیگی

8:30الی14/30

-18/30-16:30


     

95/4/28

95/11/10

 

95/6/28

95/11/19

 
70
 کرمانشاه
 دکتر پرویزی زاده
کژال امیری

صبح(9-13)

16-24


   

 95/12/26

 95/12/29

96/1/12

 

 96/1/14

96/1/03

96/01/13

 

 

 
71

 کرمانشاه
 سینا

زارعی

افضلی

 عصر

صبح


   

 95/6/1

 95/06/01

 

 95/6/31

95/06/31

 
72

 کرمانشاهدکتر تربتی

طالب

 

امیری

سیدنور

سهیلی

عصر

 

صبح

صبح

عصر


   

 95/6/25

95/5/28

96/1/21

95/7/5

95/7/13

 

 95/6/25

95/5/28

96/1/21

95/7/5

95/7/30

 
73

 کرمانشاه ری

سهیلی

بازوندی

صبح(غیر از 2 و 3 آبان)

10 الی 12:30

 

10الی 12:30


   

95/8/1 

95/8/18

95/8/24

95/9/3

 

 95/8/6

95/8/20

95/8/27

95/9/30

 
74

 کرمانشاه کلینیک چوبکار

سیدنور

فرجاد

 

آزادی

 

حسینی

فرجاد

گرگانی

 عصر

16الی19

 

عصر

 

 صبح

 16-19

صبح


   

96/3/4 

   95/5/23

95/5/25

95/6/3

95/6/6

95/6/20

95/6/28

95/7/11

 

 96/3/4

95/5/24

95/5/27

95/6/3

95/6/6

95/6/21

95/6/31

95/7/11

 
 75
 کرمانشاه بهاران کاشانی صبح
    95/5/21  95/5/21 
76

 کرمانشاه دکتر زبیری
 سیدنور عصر
    95/6/7  95/6/7 
77

کنگاوردکتر الماسی

سلیمانی

 

 

 

کهراریان

 

 

 

 جعفری

 

 عباسی

 

 

 

صبح

عصر

 

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

صبح

 

 صبح و عصر

 عصر

عصر


   

 96/2/11

96/2/13

96/2/17

96/2/14

96/2/11

96/2/12

96/2/13

96/2/16

96/2/31

 96/3/18

96/2/30

 

96/2/11

96/2/13

96/2/17

96/2/14

96/2/11

96/2/12

96/2/13

96/2/16

96/2/31

96/3/18

96/2/30

 
78

 کرمانشاه دکتر سعیدی

 زارعی

 

 

 

محمدی

نجفی

 

 میرزابیگی

صبح و عصر

 

 

 

صبح و عصر

صبح و عصر(غیر از 28م)

 

صبح و عصر


   

95/6/4

95/6/17

95/6/23

95/6/31

  95/6/14

95/6/27

95/6/20

96/1/23

 

  95/6/4

95/6/18

 95/6/25

95/7/1

95/6/15

95/7/1

95/6/21

9/1/24

 
79

 کرمانشاه خدیوی

محمدی

 

 آزادی

 

سیدنور

صبح و عصر

صبح وعصر

عصر

صبح

صبح


   

 95/6/9

95/6/20

95/12/5

95/12/4

95/12/3

 

 95/6/10

95/6/21

95/12/5

95/12/4

95/12/3

 
80

 اسلام آباد
 دکتر فتاحی
 ایازی صبح و عصر

   95/10/5 95/10/25 
81

 سنقر دکتر ملک حسینی

خالقی

فیضمند

عصر

عصر


   

95/6/1

95/7/1

 

95/6/31

95/7/15

 
82

 کرمانشاه دکتر مرغزار

صبا فیضمند

آزادی

عصر

عصر


   

 95/6/17

95/6/16

 

 95/6/17

95/6/16

 
 83
 کرمانشاه داروخانه امام خمینی(ره)
 مرادی صبح
   

 95/6/16

95/6/20

 

95/6/17

95/6/20

 
84

کرمانشاه
 دکتر آقایانی

حیدریان

عباسی

عصر

عصر


   

95/9/17

95/9/16

 

95/9/17

95/9/16

 
85

 کرمانشاه دکتر حسن زاده

نوری

نظام الاسلامی

حسینی

بازوندی

عصر

عصر

عصر

صبح و عصر

 


   

95/10/5

95/6/21

95/6/23

95/6/27

 

95/10/5

95/6/21

95/6/25

95/6/27

 
86

 سرپل ذهابدکتر  امیری نظری صبح و عصر

    95/6/20  95/6/25 
87

 کرمانشاهدکتر سلیمانی

نوری

آزادی

زارعی

عصر

 صبح

صبح


   

96/2/10

95/10/23

95/8/20

 

 

96/2/10

95/10/23

95/8/20

 
88
 کرمانشاه دکتر ذاکری
 ملکشاهی صبح و عصر

    95/6/23  95/6/24 
89

 کرمانشاه دکتر قره تپه
 ملکشاهی عصر
    95/6/16  95/6/17 
 90
 کرمانشاه دکتر محمودی
قنبری عصر
   95/9/13 95/9/14 
 91
 کرمانشاه داروخانه ولیعصر

سیدنور

 

 

 

خزاعی

 8-16

 

 

( غیر از 27)8-16

 


   

96/2/2

96/2/13

96/2/4

96/1/26

 

96/2/2

96/2/13

96/2/4

96/1/30

 
92
 هرسین دکتر سعیدی

حسینی

  

 

 

 

صبح و عصر

 

 

 


   

96/3/13

96/4/24

 

 

96/3/31

96/5/5

 

 
93

 کرمانشاه دکتر کمالی
 مرادی صبح و عصر

    95/6/29  95/6/29 
 94
 سنقر دکتر کاکایی
 خالقی صبح و عصر

   95/10/1 95/12/30 
95

 هرسیندکتر عرب

جعفری

 

گرگانی

تخت شاهی

 حسینی

 

عصر

 

عصر

عصر

عصر


   

 96/3/21

96/3/4

95/7/10

1395/9/6

95/12/1

95/12/7

 

 96/3/25

96/3/4

95/7/10

1395/9/30

95/12/1

95/12/8

 
96

 اسلام آباد
دکتر صادقی نوری صبح
    95/7/7  95/7/7 
97

 کرمانشاه داروخانه ری
شاکریصبح و عصر

   96/2/18 96/5/18 
98

کرمانشاه دکتر رضایی(نوبهار)

محمدی

آزادی

اراوند

میرزایی

عصر

عصر

عصر

صبح و عصر


   

95/12/1

95/11/30

96/3/16

96/3/13

 

 95/12/1

95/12/30

96/3/17

96/3/17

 
99
کرمانشاه
دکتر حق نظری
 ملکشاهیعصر(غیر 5 شنبه)

   

96/2/17

 96/3/13 
100

 کرمانشاه دکتر عباس آبادی

کیمیا زارعی

 

محمدی

 

 

 

صبح

صبح

صبح_بغیر از 5 شنبه ها


   

95/10/12

95/10/20

96/1/14

96/3/14

 

95/10/12

95/10/20

96/3/14

96/4/14

 

 
101

 بیستون دکتر ورداسبی
 فرجاد 16-19
    95/8/4  95/8/5 
102

 صحنه دکتر محمدی نژاد
 محمدی صبح و عصر

    95/8/20  95/8/22 
103

 کرمانشاه دکترشهبازیزارعیصبح
   

95/10/4

 

 

95/10/6

 

 
104

 کنگاور محلوجیان فرد
 سرکانی 19-23
    95/9/16  95/12/16 
 105
 کرمانشاه دکتر رضاپور
 گرگانی عصر
    95/9/25  95/9/28 
106

 کرمانشاه دکتر سالارمند
 گرگانی عصر
    95/10/1  95/10/1 
 107
 کرمانشاه دکتر رحیمی نیا

طالب

 

 صبح

عصر


   

96/1/14

96/2/13

 

 96/1/14

96/2/13

 
108

 کرمانشاه دکتر لیلانی
 سیدنور 16-20
    95/10/9  95/10/9 
109

 کرمانشاه دکتر صانعی
 طالب عصر
    96/1/7  96/1/7 
110

 سرپل ذهاب
 دکتر ایازی

 نظری

 

 

 

 

 

محمدی

 

 

 

 

 

 

 صبح و عصر

 

 16-20,20-24

 16-20-2024

 صبح و عصر

 

  16-24/8-12


   

 96/1/9

96/1/27

96/1/26

96/2/4

96/2/5

96/2/9

96/2/23

 

96/1/11

96/1/28

96/1/26

96/2/4

96/2/5

96/2/9

96/2/23

 

 
111

 سرپل ذهاب
 دکتر مجنونی
 نظری صبح و عصر

   

 95/12/11

 95/12/26

 

 95/12/11

95/12/26

 
112

 سنقر دکتر هومن محمدی
 شاکری صبح و عصر

   

 

1396/2/26

 

 

96/3/3/

 
113

 کرمانشاه دکتر ذهابی
 کژال امیری
 16-21
    96/1/30  96/1/30 
114

 کرمانشاه دکتر طلوع
 امیری 16-20
    96/2/3  96/2/6 
115
  کرمانشاه 16 آذر
 سیدنور 9-13
    96/2/7  96/2/7 
116
  کنگاور شفا نقوی صبح و عصر
     96/2/26  96/2/27 
117
  کرمانشاه  فرشته مصطفایی

عباسی

 

 

جعفری

 عصر

 

 

عصر

    

96/2/19

96/2/21

96/2/24

96/3/2

96/3/7

 

 

 96/2/19

96/2/21

96/2/25

96/3/2

96/3/7

 
118
  کرمانشاه دکترجمشید رضائی

 جلیلیان

مبرزایی

 عصر

عصر

عصر(روزهای دوشنبه)

    

 96/3/7

96/3/30

96/3/22

 

 96/3/7

96/3/30

96/6/31

 
119
  کنگاور موسوی کهراریان

 صبح و عصر

عصر

    

 96/2/27

96/2/26

 

 96/2/27

96/2/26

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۲۱