داروخانه های دارای قائم مقام


 

 

ردیف


شهرستان

نام داروخانه

نام قائم مقام

شیفت

از تاریخ


تا تاریخ


1


کرمانشاه

دکتر دارابی نیا  نادری مقدم 12AM-8         97/5/5

97/5/5


2


کرمانشاه

دکتر کریمی

 

احمد محمودیان

           

17-21 روزهای فرد


         

           

97/4/1

 

           

97/6/31


8

 

  کرمانشاه   دکتر فشی  ملکشاهی

 17-21

سه شنبه- پنجشنبه

         97/4/1    97/7/1  
 4    کرمانشاه دکتر نیک اندیش

 محمودیان

حامد سلیمانی

حیدریان

18-22

14-19

 

18-22

14-18

       

97/4/20

97/4/20

 

97/4/21

97/4/20

 

97/4/20

 97/4/20

 

97/4/21

97/4/20

 
   کرمانشاه  دکترخالوندی  رمضانی  16:30-20:30          97/4/21    97/4/21  
 6    کرمانشاه  دکتر رضایی  نادری مقدم  16-20          97/5/4    97/5/4  
7  

دکتر صداقت

(سیروس)

 کرمانشاه  سلیمانی  16:30-20:30          97/4/19    97/4/21  
 8    دکتر حاجتی  کرمانشاه

 نادری مقدم

  16-20           97/5/6  

 97/5/6

 
 
   کرمانشاه  دکتر مفتوحیان

 محدثه قیطاسی

قیطاسی

20-24

 

20-24

       

 97/4/1

 

97/5/1

 

 97/4/31

 

97/5/31

 
10     هرسین  دکتر فرزاد مرادی

 رضوان دشتبانی

 

    9-13و16-20

       

 97/5/16

 
  97/5/16     
11     کرمانشاه  دکتر احمدی  امیر تخت شاهی 16-20          97/4/16   97/4/28   
12
  کرمانشاه  دکتر حقیقی

 یزدان اردشیری زاده

 

قیطاسی

 9-13 و

16-20

 

9-13و16-20

       

 97/4/17

بجز 18و21و22و28و29

97/4/31

 

 

 97/4/31

 

 

97/4/31

 
13
   کرمانشاه  دکتر ترکمن
 نادری مقدم

 12-16

12AM-4

       

97/5/5

 97/5/13

 
 

 97/5/5

97/5/13

 

 
 
14    کرمانشاه  دکتر عزتی  زهرا اسلام پناه

 9:30-13 و

16:30-20:30

         97/4/16    97/4/17  
15     کرمانشاه  دکتر تیر انداز

 شبنم میرزایی

میرزایی

 

20-2

 

20-2

       

97/4/17

 

97/5/1

 

 97/4/31

 

97/5/31

 
16     کرمانشاه  دکتر خوشنام فر

 فرزاد رمضانی

 20-24

20-24

 
       

97/5/10

97/5/15

 
 

 97/5/10

97/5/18

 
 
17    کرمانشاه  دکتر ورداسبی  اردشیری زاده  9-13          97/4/28    97/4/38  
18     کرمانشاه  دکتر سالارمند  نادری مقدم

  16-20

9-13

16-20

       

97/5/10

97/5/11

97/5/8

 

97/5/10

97/5/11

97/5/8

 
19     کرمانشاه  دکتر جاسمی

فرزاد رمضانی

 

پونه درایت

9-13

16-20

13-16

       

 97/5/9

97/5/10

97/5/3

 

 

 97/5/9

97/5/10

97/5/3

 
 
20    هرسین
 دکتر افضلی رضوان دشتبانی
9-13و16-20          97/5/18    97/5/18  
21    اسلام آباد  دکتر حمزه

 شادی محمدی

 

    15:30-19:30             97/5/6   97/5/6  
22     کرمانشاه  دکتر منوچهری  منا چرامین  16:30-20:30          97/4/26    97/4/27  
23     کرمانشاه  دکتر اخلاقی راد  چرامین  16:30-20:30          97/4/28    97/4/28  
24     کرمانشاه  دکتر مهدی مرادی پور جلیلی  20-24         97/5/8    97/5/8  
25     کرمانشاه  دکتر خضری حسینی  چرامین  9-13 و 16-21         97/4/16     97/4/21  
26     کرمشاه  دکتر شیرویی  احمد محمودیان

 9:30-15 و

15:30-22

         97/4/30    97/4/30  
27     کرمانشاه  دکتر لطفی  چرامین  9-15          97/4/25    97/4/25  
 28    کرمانشاه  دکتر محمدیان
 ملک حسینی
 16-20          97/4/19    97/4/19  
29
   کرمانشاه  دکتر تقی نژاد
 حامد سلیمانی
 9-13          97/5/10    97/5/18  
30    کرمانشاه  دکتر سیفی  صبا میرزایی  16/5-20/5        

 97/4/19

97/4/23

97/4/25

 

 97/4/19

97/4/23

97/4/25

 
30
  کرمانشاه
 دکتر جمشیدی
 مهراندیش  9/5-13/5 و 16/5-20/5
        97/4/17    97/4/17  
31
   کرمانشاه  دکتر قادری
 فایق مرادی

 9-13

 

         97/5/10    97/6/10  
 32   کرمانشاه  دکتر همتی

 نادری مقدم

محسن کهراریان

 16-20

8-12

       

 97/5/11

97/5/22

 

 97/5/11

97/5/26

 
33     کرمانشاه  دکتر تربتی

 آتنا جانی

محسن کهراریان

 9/5-12/5

17-21

       

 97/5/13

97/5/22

 

 97/5/13

97/5/22

 
34     کرمانشاه  دکتر فرجاد  ملک حسینی  17-21          97/5/13    97/5/13  
35     کرمانشاه  دکتر احمدیان  نسیم جلیلیان  16:30-20:30         97/5/16     97/5/16  
36
  جوانرود  دکتر خالدی
 سرور عزیزیان
 20-24        

 97/5/21

97/5/27

 

 97/5/25

97/5/30

 
37     کنگاور  دکتر یوسفی  مریم شکوهمند  17-22          97/5/9    97/5/9  
38
   هرسین  دکتر عرب
 رضوان دشتبانی
 16-20          97/5/27    97/5/27  
39
   کرمانشاه  شرکت البرز
 یزدان اردشیری زاده
 9-13          97/5/24    97/5/24  
40
   کرمانشاه  دکتر نوخاصی
 شیفته ملک حسینی
 16-21          97/5/22    97/5/22  

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴