مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

نام و نام خانوادگی :دکتر سید محمود میر معینی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سوابق اجرایی:

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی