مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

نام و نام خانوادگی: دکتر  مجید محمودی

مدرک تحصیلی : دکتر داروساز

فارغ التحصیل دانشکده داروسازی تبریز