رییس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه

نام و نام خانوادگی: دکتر کیومرث رحیمی

رشته تحصیلی: دکتری داروسازی