مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین رضاپور

مدرک تحصیلی : دکتر داروساز