مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۲۳
[ تعداد بازدید : ۶۳ ]
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۳
[ تعداد بازدید : ۶۲ ]
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰۰
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
[ تعداد بازدید : ۴۶ ]
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۱
[ تعداد بازدید : ۵۹ ]
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
[ تعداد بازدید : ۵۴ ]
۱ ۲ صفحه ۳ از ۳۱ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰