مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۳
[ تعداد بازدید : ۱۴۹ ]
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۱
[ تعداد بازدید : ۱۱۸ ]
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۱۴۱ ]
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۱۶۴ ]
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
[ تعداد بازدید : ۲۰۸ ]
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
[ تعداد بازدید : ۲۰۲ ]
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴
[ تعداد بازدید : ۲۱۸ ]
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
[ تعداد بازدید : ۱۵۶ ]
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴
[ تعداد بازدید : ۱۳۲ ]
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
[ تعداد بازدید : ۲۴۰ ]
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۳۱ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱