مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

نام و نام خانوادگی : دکتر  شهریار مستوفی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سوابق اجرایی:

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه