مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

نام و نام خانوادگی :دکتر مجید محمودی 

مدرک تحصیلی: دکتر داروساز 

فارغ التحصیل دانشکده داروسازی تبریز