مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

 

Dr.Kiani 

 
دکتر امیر کیانی

       عضو هیأت علمی گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : سم شناسی
درجه تحصیلی :
 Pharm.D, Ph.D