آئین نامه مالی معاملاتی تجهیزات پزشکی

آئین نامه انبار و نگهداری تجهیزات پزشکی

دستورالعمل های کنترل کیفی وکالیبراسیون(ارائه‌دهنده:دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

چک لیست مراکز توزیع کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی

چک لیست مراکز درمانی غیر دولتی

فرم ثبت تجهیزات آزمایشگاهی

فرم استعلام بهاء

سامانه TTAK

سامانه رهگیری و برچسب اصالت

دستورالعمل امحاء و پسماند پزشکی

دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت در خصوص استفاده از سرنگ‌های تاریخ منقضی