معرفی معاون مدیر

معاون مدیریت

جناب آقای مهندس بهروز رضایی

09183351903


 

معرفی پرسنل واحد تامین و صدور پروانه ها

مسئول واحد:

مهندس سیابانی

09183554912


سایر پرسنل:

سرکارخانم مهندس

شاه علی

09183366626


سرکار خانم مهندس تجری

09226787387
معرفی پرسنل واحد نگهداشت و آموزش

مسئول واحد:

مهندس اکبرپور 

09187869589

سایر پرسنل:

مهندس امید الوندی

09189311562

مهندس یونس حسینی 

09337516652

مهندس علی بهرامی نیا

09181337707


 

معرفی پرسنل واحد نظارت و ارزیابی

مسئول واحد:

مهندس رضا محمدی 

09183392506

سایر پرسنل:

سرکارخانم مهندس مشفقی 

09183367892

سرکار خانم مهندس شکری

09223696568

جناب آقای مهندس مصلحی

09181313077


 

معرفی مسئول انبار مدیریت

مسئول انبار مدیریت:

جناب آقای شهسواری 

09188362596

معرفی مسئول دفتر، امور اداری و روابط عمومی مدیریت

امین رئیسی

مسئول دفتر مدیر

مسئول امور اداری و روابط عمومی مدیریت

09184264479


معرفی مسئول رسیدگی به اسناد ملزومات مصرفی مدیریت

 

مسئول رسیدگی به اسناد ملزومات مصرفی مراکز درمانی تابعه دانشگاه

مسئول پایش برنامه عملیاتی مدیریت

جناب آقای مهندس هادی پاکروش

09188378098