بیمارستان طالقانی

مسئول واحد:

سرکارخانم مهندس رحمتی

09184690586

سایر پرسنل:

سرکارخانم مهندس مرادی 

09379082371

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

مسئول واحد:

خانم مهندس شیخ پور 

09183573507


سایر پرسنل:

سرکار خانم مهندس کرمی

09187359812


 

بیمارستان امام علی (ع)

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس دارایی 

09398222423

سایر پرسنل:

جناب آقای مهندس دشتبان

09372483372

 

بیمارستان فارابی

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس عباسی

09385458064

  

بیمارستان معتضدی

مسئول واحد:

جناب آقای

مهندس چوپانی 

09183581040

سایر پرسنل:

سرکارخانم مهندس هاشمی 

09188873625

   

بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

.مسئول واحد:

جناب آقای مهندس نادری

09181334454


 

 

بیمارستان امام رضا(ع)

 مسئول واحد:

مهندس بشیری

09183586032

سایر پرسنل:

جناب آقای مهندس 

ایل بیگی

09189185620

سرکارخانم مهندس مظفری 

09386887139

سرکارخانم مهندس امیری 

09184228440

سرکارخانم مهندس چراغی

09108828031