معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی اسلام آباد

مسئول واحد:

سرکار خانم مهندس حیرانی

09350727167

سایر پرسنل:

سرکار خانم مهندس مهتابی

09187223344

 

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی گیلانغرب

مسئول واحد:

مهندس هادی محمدی

09183899814

09911922918

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی هرسین

مسئول واحد:

سرکارخانم مهندس مرادی فر

09187533178

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی کنگاور

مسئول واحد:

مهندس وفایی 

09160862191

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی سنقر

مسئول واحد:

مهندس آزادی 

09100055712

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی جوانرود

مسئول واحد:

سرکارخانم مهندس عزتی 

09303568959


معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی قصرشیرین

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس خاموشی 

09187382140


 

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی دالاهو

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس ملکشاهی 

09188564432


معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی سرپل ذهاب

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس صحراکار 

09186862635


 

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی پاوه

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس مرادی 

09185639077

 

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی صحنه

مسئول واحد:

سرکارخانم مهندس نیکروش

09217653693