اخبار

آنچه باید در مورد الکل بدانید

آنچه باید در مورد الکل بدانید

کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو: امروزه مصرف الکل یکی از مهم تریم مسائل از نظر پزشکی و قانونی به شمارمی آید . به طوری که مصرف آن یکی از عوامل مراجعه بیماران به اورژانس ها می باشد .

مهندس لاله مظفری گفت: ﻣﺘــﺎﻧﻮل به عنوان ، ﻳــﻚ جز در بسیاری  از ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪﻳﺦ، ﭘﺎک ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ، ﺷﻴﺸﻪ  ﺷﻮی اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ و ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ شود  .ﻣﺘـﺎﻧﻮل ﻣـﺎﻳﻌﻲ روﺷـﻦ، ﺑﻲ بو  بی  رﻧﮓ و  به ﺷﺪت  سمی است و ﻃﻌمی  ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل دارد .

وی افزود: ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣــﺎد ﺑــﺎ ﻣﺘــﺎﻧﻮل ﭘــﺲ از ﺑﻠــﻊ ﺗﺼــﺎدﻓﻲ ﻳــﺎ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﻼل  ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺿﺪﻳﺦ ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت  ﺑﻪ  ﻋﻠﺖ ﺷﺮب ﻣﺸـﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠـﻲ ﺗﻘﻠﺒـﻲ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد .ﻣﺼـﺮف آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻴﺪوز ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و اﺧـﺘﻼﻻت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮری، اﺧﺘﻼل داﺋﻤﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﺮگ ﺷﻮد .

مهندس مظفری عنوان کرد:  ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳـﺖ، اﺳﺘﻨﺸـﺎق و اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺧــﻮراﻛﻲ ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠــﺎد ﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺧــﻮراﻛﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺖ .درد ﺷﻜﻢ، بی اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻬـﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ  از ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺖ . ﺷـﺮوع ﻋﻼﻳـﻢ مسومیت   12-24 ً ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺼـﺮف، آﻏـﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

وی خاطرنشان ساخت: الکل متیلیک یا همان متانول، ضمن اینکه دارای اثرات ضد میکروبی بسیار ناچیزی در مقایسه با الکل اتیلیک (اتانول) است، به علت سمیت بالا، مصرف خوراکی آن با بروز مسمومیت های شدید، کوری و مرگ همراه است. بر خلاف اتانول که جذب پوستی از پوست سالم ندارد، میزان جذب پوستی متانول به ویژه در پوست های آسیب دیده بالا بوده و می تواند سبب بروز مسمومیت شود.
کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو  افزود: با توجه به خصوصیت سمی متانول، مراجع و راهنماهای  معتبر بین المللی، هیچ گونه توصیه ای مبنی بر استفاده از متانول جهت ضدعفونی دست، پوست، لوازم و تجهیزات پزشکی و سطوح (مانند: دستگیره در، میز کار، کف و...) وجود ندارد.
مهندس مظفری گفت: با توجه به موارد ذکر شده، به هموطنان عزیز توصیه می شود به هیچ وجه از الکل متیلیک (متانول) و یا الکل صنعتی (که حاوی درصدهای مختلفی از اتانول به همراه متانول می باشد)، برای ضد عفونی دست و پوست استفاده نکرده و چنانچه قصد دارند از فرآورده های ضدعفونی بر پایه الکل استفاده کنند، تنها از محلول های آبی الکل اتیلیک (اتانول) و یا فرآورده های استاندارد حاوی الکل اتیلیک (اتانول) با غلظت مناسب ، دارای مجوزهای بهداشتی لازم و از مراکز معتبر مانند داروخانه ها خریداری وبا رعایت اصول توصیه شده، استفاده کنند.

۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید