وظایف مدیریت تجهیزات پزشکی


تاریخ بروزرسانی : ۹ آذر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۳

وظایف واحد انبار مدیریت

وظایف واحد تامین و صدور پروانه ها مدیریت

وظایف واحد نظارت و ارزیابی مدیریت

وظایف واحد نگهداشت و آموزش مدیریت