فرم گزارش شکایت از فراورده های دارویی

جهت ارجاع کلیه موارد شکایت از فراورده های دارویی فرم باید به دقت تکمیل و همراه با نمونه شکایتی (به صورت استفاده نشده) جهت بررسی به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ارسال گردد.

دریافت فرم گزارش شکایت از فراورده های دارویی