تلفن شکایات

تلفن شکایات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی:  08337106232

تلفن شکایات دارو: 08337106309

تلفن شکایات عطاری ها: 08334278541

روابط عمومی: 08337106305

آمار بازدیدکنندگان

۲۵ نفر
۳۶,۷۶۵,۱۱۲ نفر
۱۱,۷۶۱ نفر
۴۳,۰۱۹ نفر
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۵۷۴ نفر