تلفن شکایات

تلفن شکایات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی:  08337106232

تلفن شکایات دارو: 08337106309

تلفن شکایات عطاری ها: 08334278541

روابط عمومی: 08337106305

نشریه علمی درگاه سلامتی

آمار بازدیدکنندگان

۱۲ نفر
۲۶,۹۸۱,۵۷۱ نفر
۲,۱۲۷ نفر
۱۸,۹۰۱ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر