اهداف و شرح وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

اهداف کاربردی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو :

- ارتقای سطح کیفی خدمات پزشکی و جلوگیری از تجویز و مصرف غیرمنطقی و بی رویه دارو
- کمک به برنامه ریزیهای بهداشتی، درمانی و دارویی
- استفاده از اطلاعات حاصل از بررسی نسخ در زمینه های آموزشی و پژوهشی
- کاهش منطقی و پیشگیری از هزینه های غیر ضروری
- ارائه الگوی صحیح تجویز و مصرف منطقی دارو و خدمات پزشکی
- ارتقای فرهنگ عامه در جهت افزایش آگاهیهای بهداشتی، درمانی و دارویی

شرح وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو:

۱- بررسی چگونگی مصرف دارو و خدمات پزشکی در منطقه تحت پوشش
۲- تدوین الگوها و دستورالعملهای تجویز و مصرف منطقی دارو و خدمات پزشکی در منطقه تحت پوشش با هماهنگی کمیته کشوری
۳- اجرای برنامه های آموزشی نظیر کارگاههای مناسب در جهت ارتقای دانش پزشکی و رفع ایرادات تجویز و مصرف غیر منطقی دارو و خدمات پزشکی
۴- تشکیل کمیته های کارشناسی و تخصصی
۵- تعیین چگونگی هزینه اعتبارات کمیته
۶- اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس مفاد دستورالعمل تشکیل کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو در مورد پزشکان و داروخانه ها و سایر مراکز بهداشتی، درمانی با استفاده از نتایج حاصل از بررسی نسخ