بهره برداری کارخانه

 لینک دسترسی  پست الکترونیک  شماره تماس  معرفی خدمت فرم ها   پرسشنامه
 3  Fdvc-fm@kums.ac.ir1 08334262383  1  3  3  

بهره برداری کارگاهی

 لینک دسترسی  پست الکترونیک  شماره تماس  معرفی خدمت  فرم ها  پرسشنامه
 3  fdvc-fm@kums.ac.ir1  083342623831  3  3  

مدارک پروانه ساخت کارخانه

لینک دسترسی  پست الکترونیک  شماره تماس معرفی خدمت   فرم ها  پرسشنامه
 3  fdvc-fm@kums.ac.ir1  083342623831  3  3  

مدارک پروانه ساخت کارگاهی

لینک دسترسی  پست الکترونیک  شماره تماس  معرفی خدمت  فرم ها پرسشنامه 
 3  Fdvc-fm@kums.ac.ir  1  083342623831  3   3  

مراحل ثبت نام مسئول فنی

لینک دسترسی   پست الکترونیک  شماره تماس  معرفی خدمت  فرم ها  پرسشنامه
 3  fdvc-fm@kums.ac.ir1  083342623831  3  3