شرح وظایف کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی(تاسیس- ساخت- بهره برداری- مسئول فنی)

 
 رسیدگی به درخواستهای متقاضیان و اقدام به تشکیل و تکمیل پرونده های تاسیس- بهره برداری و مسئول فنی و ساخت محصولات تولیدی.

 بررسی کارشناسی مدارک ارائه شده .

 بازدید ازواحد و مطابقت نقشه و تجهیزات با مکان مورد نظر (جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری)

 برگزاری دوره ای کمیته صدور پروانه ها .