شرح وظایف معاونت

 

معاونت غذا و دارو به عنوان یکی از معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مسئولیتهای ذیل را بعهده دارد:

1. نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید ، توزیع و نگهداری مواد داروئی ،غذائی آرایشی و بهداشتی .

2. بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی ، آرایشی و بهداشتی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی .

3. نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ایمنی تاثیر بسته بندی برچسب گذاری و تبلیغات محصولات غذائی ، آشامیدنی و ارایشی و بهداشتی .

4. بررسی در زمینه بهبود روشهای نگهداری و عرضه و فروش محصولات داروئی ، آشامیدنی و بهداشتی و نظارت بر حسن جریان امور.

5. جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی .

6. نظارت بر نحوه اجرای دقیق تولیدکنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهای تعیین شده برای مواد افزودنی کمکی و همچنین استعمال رنگهای مجاز و مواد بسته بندی و اعمال کنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحیت کمی و کیفی .

7. نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات درمورد آزمایشگاه های کنترل مواد غذائی داروئی و بهداشتی

8. نظارت بر روش کار موسسات تولیدی و توزیع مواد داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح استان .

9. نظارت بر امور داروئی داروخانه های استان .

10. کنترل و ارزشیابی فعالیتهای آزمایشگاههای داروئی ، غذائی ، و بهداشتی در استان .

11. کنترل موجودی دارو ، با توجه به نیاز مصرف واحدهای درمانی .

12. نظارت بر درخواست و موجودی دارو و اعمال نظارت فنی در مورد داروی تاریخ دار.

13. نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیادآور و حسن اجرای امور .

14. نظارت بر نحوه گردآوری آمار مصرف داروهای مختلف در طی سال جهت بررسی بیماریهای منطقه ای و عمومی و گزارش به گروههای تحقیقی برای تحقیق علل شیوع بیماریها در ارتباط با پیشگیریهای لازم .

 برای مشاهده وظایف واحدهای تابعه به قسمت شرح وظایف آنها مراجعه نمایید.