کارشناسان حوزه غذایی

 ردیف  نام
نام خانودگی
 مدرک تحصیلی
   شماره تلفن 37106308
 1  مریم
 شعبانی  فوق لیسانس
 عکس  داخلی209
 2  امیر
 خاکی  لیسانس  عکس  206
 2  سودابه
 برخودار  فوق لیسانس
 عکس  داخلی209
 3  ندا
 غفاری  فوق لیسانس
 عکس  داخلی209
 4  تورج
 فرشاد نیا
 دکتری حرفه ای
 عکس  داخلی207
 5  سید سعید
 کرانیان  فوق لیسانس
 عکس  داخلی207
 6  مژده
 یادگاری  فوق لیسانس
 عکس  داخلی 207
 7  مهدی
 مرادی  فوق لیسانس
 عکس  داخلی222
 8  غلامرضا
 الوانی  فوق لیسانس
 عکس  داخلی222
 9  سونیا  خسرویان  لیسانس  عکس  داخلی222
 10  مظفر
 جوزی  لیسانس  عکس داخلی208