اهداف عمده و شرح وظایف مرکز ثبت عوارض دارویی

 فرم ثبت عوارض دارویی

اهداف عمده مرکز ثبت عوارض دارویی یا ADR :

  • شناسایی سریع عوارض و تداخلهای ناخواسته دارویی که تا کنون شناخته نشده اند
  •  تشخیص افزایش میزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده
  •  شناسایی ریسک فاکتورها و مکانیسم هایی که عوارض ناخواسته دارویی تحت آن شرایط رخ میدهند
  •  تخمین جنبه های کمی زیانهای ناشی از مصرف داروها
  •  تحلیل و انتشار اطلاعات مورد نیاز در تجویز داروها و مقررات دارویی.
  • پیشگیری از وقوع عوارض ناخواسته و کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض و مشکلات دارویی.

    شرح وظایف رابط مرکز ADR :

۱- ارسال اطلاعات جمع آوری شده به مرکزADR کشوری و تکمیل اطلاعات مورد درخواست و پیگیری آن.

۲- ارسال هرنوع گزارش عارضه یا خطای دارویی که منجر به مرگ ، نقص عضو ، بستری شدن در بیمارستان ، طولانی شدن زمان بستری٬ نقص عضو یا نقص خلقت مادرزادی شده باشد٬ حداکثر 3 ساعت پس از دریافت آن به مرکز ADR کشوری.

۳- در دسترس بودن رابط ADR از طریق شماره تلفن اعلام شده به مرکز ADR کشوری در تمام ساعات شبانه روز.

۴- توزیع فرم زرد رنگ مخصوص گزارش عارضه دارویی.

۵- توزیع مناسب و بموقع اطلاعیه ها و هشدارهای مرکز ADR کشوری.

۶- هماهنگی برنامه های آموزشی/ پژوهشی مرکز ADR در حوزه تحت پوشش.

۷- هماهنگی برای بررسی عارضه یا خطای دارویی در محل وقوع توسط پرسنل مرکز ADR کشوری در صورت لزوم.