مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

 

 2   

 
دکتر لیلا بهبود

     دکتر لیلا بهبود دارای مدرک تخصص فارماسیوتیکس از دانشگاه مارتین لوتر هاله آلمان است که دوره داروسازی عمومی خود را نیز در دانشگاه جندی شاپور اهواز گذرانیده است.