رئیس اداره تحقیق ، توسعه و آموزشهای مردمی

 

نام و نام خانوادگی:   دکتر وریا رحیمی

مدرک تحصیلی :  دکتر داروساز 

فارغ التحصیل  از دانشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 

سوابق اجرایی:

کارشناس مسئول رسیدگی به اسناد داروخانه ها (اسناد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ) 

کارشناس مسئول گروه خدمات سرپایی و بیمارستانی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمانشاه  

دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سرپرست گروه نظارت بر تجویز و مصرف منطقی دارو

همکار آموزشی گروه فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده داروسازی

عضو کارگروه تخصصی سیاست گزاری و برنامه ریزی  کمیته کشوری RUD

عضو کارگروه آموزش تخصصی  و عمومی کمیته کشوری RUD

عضو کارگروه بالینی قطب علمی پزشکی جامعه نگر

رئیس اداره تحقیق ، توسعه و آموزشهای مردمی

 

تلفن :  34278125-083