مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

 
 
  
دکتر هانیه احمدی  
 
دکترهانیه احمدی
 دکترای عمومی داروسازی

 

سوابق: 

مسئول امور شرکتهای دارویی 

کارشناس مسئول خرید نیم متمرکز معاونت غذا و دارو