شرح وظایف اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

 •  نظارت بر فعالیت کارگاهها وکارخانجات ومحصولات مربوطه وتجزیه وترکیب ساخت محصولات مواد خوردنی-آشامیدنی.
 •  شرکت درکمیته های کنترل ونظارت وشرکت درتهیه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل موادخوردنی-آشامیدنی.
 •  کنترل ونظارت برساخت مواد ازنظر فرمول ترکیب وبهداشتی بودن محصول وحذف مواد اولیه غیرمجاز مانند سموم شیمیایی وموادافزودنی غیر مجاز.
 •  کنترل ونظارت بر فعالیتهای واحدهای تولیدی مواد خوردنی-آشامیدنی.
 •  مطالعه وجمع آوری اطلاعات فنی در مورد مواد خوردنی-آشامیدنی وارده به کشور .
 •  مطالعه درمورد مواد مختلفی که مصرف آنها ازطرف سازمانهای بهداشتی وبین المللی منع شده است وتهیه گزارش به مقام مسئول.
 •  مطالعه وبررسی وکنترل رفرانسهای سازمانهای بین المللی.
 •  شرکت درجلسات طرح درخواست آگهی های مواد خوردنی-آشامیدنی-آرایشی وبهداشتی درمورد فرمولهاومشخصات مواد اولیه در صورت لزوم.
 •  تهیه وتنظیم مقررات وقوانین وآئین نامه های مربوط به مواد وارائه پیشنهاد اصلاح قوانین ومقررات موجود در صورت لزوم ونظارت برحسن اجرای آنها.
 •  تماس با کلیه سازمانهای بهداشتی مربوطه واخذ اطلاعات جدید.
 •  بررسی فرمولها وترکیبات موادغذایی- آشامیدنی وارده به کشور ومیزان اختلاف آنها بافرمول وترکیب اولیه ارائه شده.
 •  اقدام به تشکیل واداره کنفرانس- سمینارها جهت آشنا ساختن کارمندان باخط مشی وروشهای مربوط.
 •  تهیه وتنظیم برنامه های مربوط به نحوه صدور پروانه کالاهای وارده به کشور وپروانه تاسیس وبهره برداری وساخت وتولید موادغذایی وآشامیدنی.
 •  نمونه برداری ازمحصولات غذایی-آشامیدنی واحدهای تولیدی صنایع غذایی .
 •  کنترل واردات وصادرات مواد خوردنی-آشامیدنی وصدور مجوزهای بهداشتی لازم دراین خصوص.
 •  انجام بازدید های مشترک با ادارات
 •  پاسخگویی به کلیه موارد خواسته شده درخصوص مواد خوردنی-آشامیدنی.
 •  پیگیری پرونده های ارسالی تخلفات واحدهای تولیدی به مراجع قضایی تاحصول نتیجه .
 •  برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مسئولین فنی وکارشناسان.
 •  نظارت برکار وآموزش کارکنان تحت سرپرستی اعم از اداری وفنی.
 •  تهیه پاسخ به استعلامهای واصله به اداره نظارت برمواد خوردنی-آشامیدنی.
 •  پیگیری شکایات واصله به اداره وتهیه گزارش در این خصوص.