کارشناسان شاغل در شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها

عکس مهندس مسعود کلهر  کارشناس مسئول  مواد غذایی شهرستان کنگاور

عکس مهندس عباس بیگلری کارشناس مسئول مواد غذایی شهرستان اسلام آباد غرب