تماس با ما

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

آدرس پستی:

کرمانشاه ـ سرخه لیزه - بلوار پرستار- روبروی دانشکده داروسازی - ساختمان معاونت غذا و دارو

شماره های مرکز تلفن:

34302351- 34302348- 34302512- 34302552 - 34279704

34279708- 34279741 - 34278573- 34279735 - 34261871

 

معاونت : 34288542-083

نمابر دبیرخانه معاونت: 34279745-083

 

مدیریت نظارت بر امور دارو و ادویه مخدر : 34279716-083    

شکایات دارو: 34302513-083                                        

 

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 34262383-083    

شکایات غذا: 34262838-083

 مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو:        34279743-083   

شکایات آزمایشگاه:    34279743-083 

مرکز تحقیقات روغن ها و چربیها:    34302345-083

اداره تحقیق ، توسعه و آموزش های مردمی : 34278091- 083   نمابر   34278125-083 

اطلاع رسانی داروها و سموم / کمبودهای دارویی :   سامانه رایگان 1490  و تلفن 34278091- 083

 

اداره تجهیزات پزشکی :   34278107-083

بازرسی ویژه و قاچاق کالاهای سلامت محور:            34278145-083    -    34278541-083