معرفی مدیریت نظارت بر مواد غذایی استان

 

 

رسانه جدید

مهندس مهدی مرادی

کارشناس ارشد شیمی تجزیه

7 سال سابقه کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

6 سال کارشناس مسئول صدور پروانه های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

یک سال رییس اداره نظارت بر صدور پروانه های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

معرفی پرسنل شاغل در حوزه مدیریت