شرح وظایف اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

 •  شرکت درکمیته های کنترل و نظارت و شرکت درتهیه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل موادآرایشی وبهداشتی.
 •  کنترل و نظارت برساخت مواد از نظر فرمول ترکیب محصول و حذف مواد اولیه غیرمجاز.
 •  مطالعه و جمع آوری اطلاعات فنی در مورد مواد آرایشی و بهداشتی وارده به کشور .
 •  مطالعه در مورد مواد آرایشی و بهداشتی مختلفی که مصرف آنها از طرف سازمانهای بهداشتی وبین المللی منع شده است.
 •  شرکت درجلساتی که به منظور طرح درخواست آگهی های مواد آرایشی و بهداشتی در مورد فرمولها و مشخصات مواد اولیه در صورت لزوم.
 •  تهیه و تنظیم مقررات و قوانین و آئین نامه های مربوط به مواد و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود در صورت لزوم ونظارت برحسن اجرای آنها.
 •  تماس با کلیه سازمانهای بهداشتی مربوط و اخذ اطلاعات جدید.
 •  بررسی فرمولها و ترکیبات موادآرایشی و بهداشتی وارده به کشور و میزان اختلاف آنها با فرمول و ترکیب اولیه ارائه شده.
 •  تهیه وتنظیم برنامه های مربوط به نحوه صدور پروانه کالاهای وارده به کشور و پروانه تاسیس و بهره برداری و ساخت و تولید موادآرایشی- بهداشتی.
 •  نمونه برداری از محصولات آرایشی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده.
 •  کنترل واردات و صادرات مواد آرایشی و بهداشتی و صدور مجوزهای بهداشتی لازم در این خصوص.
 •  تهیه پاسخ به استعلامهای واصله به واحد نظارت بر موادآرایشی و بهداشتی.
 •  برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مسئولین فنی و کارشناسان.
 •  پیگیری شکایات واصله به اداره و تهیه گزارش در این خصوص.
 •   پیگیری پرونده های ارسالی به مراجع قضایی تا حصول نتیجه .
 •  نظارت بر فعالیت کارگاهها و کارخانجات و محصولات مربوطه و تجزیه و ترکیب ساخت محصولات مواد آرایشی و بهداشتی.
 •