داروخانه های دارای قائم مقام

ردیف

شهرستان

نام داروخانه

نام قائم مقام

شیفت
از تاریخ


تا تاریخ


1

کرمانشاه

توسعه تجارت جلال آرا
فرشاد میرزایی
9-1397/6/3

  97/6/8

2

کرمانشاه

درمانگاه امام رضا

  چرامین

16-20
  97/6/7
  97/6/7

3

کرمانشاه  دکتر حیدریان
نسیم جلیلیان
9-13 

 
 97/6/13
  97/6/13

 


 4  کرمانشاه  دکتر احمدی
 امیر تخت شاهی
 9-13 و 16/5-20/5
       97/6/13    97/7/13  
 5  جوانرود  دکتر خالدی
 سرور عزیزیان
 20-24


97/6/18
97/6/21
6
 کرمانشاه دکتر سالارمند

منا چرامین

 

9:30-12:45


97/6/24

 


97/6/25

 


7  کرمانشاه  سینا  دنیا برفر
 9-13 و 16:30-20:30 97/7/1
97/7/30

8
کرمانشاه دکتر همتی مریم پورجلیلی 9-13


97/7/3
97/7/4
9
کرمانشاه دکتر سلیمانی  شبنم میرزایی 16-20 روزهای زوج


97/7/10
97/8/1
10
 کرمانشاه دکتر شیرویی  حسینی  9:30-13       97/7/14    97/7/16  
 11  کرمانشاه بوعلی

 حق اندیش

چرامین

شادی کاشانی

 

9-13

صبح و عصر

عصر

 

؟!

     

97/7/8

97/7/29

97/10/15

97/9/17

97/9/24

 

 97/7/19

97/8/3

97/10/20

97/9/22

97/9/29

 
12
 کرمانشاه دکتر   جاسمی

اسکندری

درایت

مهسا باقری

24-2am

13-16

9-13(بجز یکشنبه-چهارشنبه)

     

97/7/10

97/7/17

97/10/1

 

97/7/30

97/7/20

97/10/30

 
13  کرمانشاه
دکتر کریمی  محمودیان 9-13        97/7/9    97/12/9  
 14  کرمانشاه  دکتر دارین ویدا شربتی

 عصر و صبح

عصر

 
     

97/11/2

97/10/01

   98/1/25

 

 97/11/30

97/12/28

 

98/2/31

 

 

 
15
 کرمانشاه  ری

 ویدا شربتی

 

 

پگاه صادقی

 صبح

10-12:30

 

16:30-20:30

     

 97/10/1

97/7/1

97/10/1

97/9/5

 

 97/10/30

97/9/30

97/12/28

97/11/5

 
16
 کرمانشاه
 دکتر ورداسبی
 اردشیری زاده  9-13 و 16-20
       97/7/30    97/8/3  
17  کرمانشاه دکتر پژوهان
 آتنا جانی  16-20
       97/7/14    97/7/17  
18
 کرمانشاه دکتر فرشچیان  پیمان میرکی  16-20       97/7/14     97/7/18  
 19  کرمانشاه  دکتر نوخاصی
سارا رضیئی  16-21        97/10/12    97/11/12  
20  کرمانشاه  دکتر سلیمانی  شبنم میرزایی

 9:30-13 و 16-22

     

97/8/1

 
 

97/8/30

 
 
21
 صحنه  دکتر حیاتی
 فریبرز مهردادفر
 صبح و عصر
       97/7/17    97/7/19  
22  سرپل ذهاب  دکتر کریمی   سمانه ولیدی  صبح و عصر       97/7/21    97/7/25  
 23  هرسین  دکتر حامدی  اسکندری  9:30-13:30        97/7/23    97/7/26  
24   گهواره  دکتر احصانی

 کریم کمری

 

اردشیری زاده

 8-12

16-20

9-13 و 16-20

     

97/7/24

 97/8/1

97/9/1

 

97/8/30

97/8/30

97/9/10

 
 25  کرمانشاه  دکتر ترکمن  حسن یزدی  24-4am        97/7/24    آخر آبان  
26  کرمانشاه  دکتر امامیان   محمد نسبی  صبح        97/7/1    97/9/30  
27   هرسین دکتر حامدی   اسکندری 9:30-13:30        97/7/29   97/8/3   
28   کرمانشاه  دکتر جعفری

 امین حسینی

 

14-17 و 23-4am

 

14-17

     

 

97/10/17

98/1/20

       

97/10/30

98/1/26

 
29   کرمانشاه  دکتر خوشنام فر

 زارعی

احمدی

 4-8 (بجز سه شنبه)

20-24

     

 97/8/21

98/1/6

 

 97/8/30

98/1/12

 
30   کرمانشاه  دکتر ناصر محبی

 خزاعی

 

مهسا باقری

 16-20

 

16-20

9-13 پنجشنه ها

16-20

     

 97/9/3

97/12/15

97/9/9

97/11/25

97/12/1

 

97/9/7

97/12/15

97/11/29

97/12/25

98/2/1

 
31   کرمانشاه  دکتر تقی نژاد  سپیده بیداد  5-21        97/9/10    97/9/30  
32   کرمانشاه  بیمارستان آریا  امین حسینی  9-14      

 97/9/13

97/9/15

     
33   اسلام آباد  دکتر صادقی

 ولیدی

 

شادی محمدی

محسن مرادی خواه

 صبح و عصر

 

9-13

16-20

     

 97/9/12

97/9/19

97/10/6

97/10/5

 

 97/9/15

97/9/22

97/10/28

97/10/28

 
34   کرمانشاه  دکتر حسینی خواه پور جلیلی   9-13        97/9/25    97/9/29  
 35  کرمانشاه پخش هجرت  میلاد حیدریان  9/30-12/30        97/10/1    97/10/14  
36   کرمانشاه  شبانه روزی دکتر مرادی مهسا باقری   شنبه- چهارشنبه ها 16-20        97/9/1    97/11/30  
37   اسلام آباد  دکتر فتاحی  سمانه ولیدی  صبح و عصر        97/10/4    97/10/29  
38   کرمانشاه  دکتر قادری  مهسا باقری  10-13(یکشنبه-چهارشنبه)        97/10/2    97/12/20  
39   کرمانشاه  دکتر تیر انداز

 سجاد نقی زاده

نقی زاده

 24-3am

24-3am

     

97/11/28

97/12/12

 

 97/12/04

97/12/25

 
40   سرپل ذهاب  دکتر ایازی  قیطاسی

 13-16

9-13 و 16-24

     

 97/12/11

97/12/11

 

 97/12/18

97/12/25

 
41   کرمانشاه  دکتر پرویزی زاده

 شمسی

نادری تبار

 16-24

9-13

     

97/12/13

97/12/28

 

97/12/20

98/1/16

 
42   سنقر  دکتر خالقی  محمد شاکری  صبح و عصر        98/01/04    98/01/26  
43   کنگاور  دکتر الماسی  شاه ابراهیمی  صبح و عصر      

 3و5و6و7و8

و10و11و12

و15

فروردین 98

   همان روزها  
44   اسلام آباد  دکتر حمزه  شادی محمدی  15/30-19/30       98/2/9     98/2/14  
45   کرمانشاه  دکتر دارابی نیا  مهدی نادری مقدم  00-4am        98/2/9    98/2/31  
46   کرمانشاه  دکتر احمدیان  منا چرامین  16/5-20/5        98/1/17    98/2/26  

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۱۳