فهرست داروهای قفسه ترالی اورژانس درمانگاه ها و ترالی اورژانس بیمارستان

 

فهرست داروهای قفسه ترالی اورژانس درمانگاه ها و ترالی اورژانس بیمارستان

 

ردیف

آمپول / ویال

تعداد

ردیف

آمپول / ویال

تعداد

ردیف

نام دارو

تعداد

1

آتروپین *

5

16

ترامادول *

5

31

سولفات منیزیم *

2

2

اپی نفرین *

5

17

ویتامبن

B6 300

5

32

Na CL *

2

3

دیازپام

5

18

ویتامین

K1

5

33

گلوکز 20%

2

4

فنوباربیتال *

3

19

هیوسین

5

34

گلوکز 50%

2

5

فنی توئین

3

20

متوکلوپرامید

5

35

محلول نمکی

5

6

هیدروکورتیزون

5

21

پروژسترون

5

36

محلول رینگر

5

7

دگزامتازون

5

22

آب مقطر

5

37

محلول نیم نرمال

5

8

آمینوفیلین *

5

23

نالوکسان *

5

38

محلول قندی 5%

5

9

کلسیم گلوکونات *

5

24

هپارین *

2

39

شیاف استامینوفن

5

10

لیدوکائین *

5

25

دوپامین *

2

40

قطره تتراکائین

2

11

فوروزماید *

5

26

دوبوتامین *

2

41

پرل

TNG

20

12

رانیتیدین

5

27

TNG *

2

42

اسپری لیدوکائین

1

13

کلروپرومازین

5

28

وراپامیل *

2

43

سوسپانسیون

AL Mg

1

14

هالوپریدول *

5

29

انسولین رگولار*

2

44

پماد سیلور سولفادیازین یا پماد سوختگی

1 قوطی

2 عدد

15

بی پریدین *

5

30

KCL*

2

۱- داروهای مخدر(مرفین، پتیدین و پنتازوسین) فقط توسط مراکز بیمارستانی دولتی و خصوصی به فهرست افزوده میگردد.
۲- تهیه داروهای فهرست توسط درمانگاههای بخش خصوصی از طریق هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی مربوطه توسط داروخانه های بیمارستانی دولتی یا داروخانه های خصوصی امکانپذیر می باشد.
۳- تغییر در تعداد داروی ذخیره مراکز اورژانس بیمارستانی با توجه به بار مراجعه بیماران و پس از تایید توسط کمیته دارو و درمان بیمارستان قابل انجام است.
۴- داشتن امکانات مراقبتی برای داروهایی که در فهرست با علامت (*) مشخص شده اند الزامی است.
۵- نظارت و کنترل داروهای اورژانس در درمانگاههای فاقد داروخانه بر عهده مسئول فنی واجد شرایط درمانگاه با هماهنگی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی مربوطه خواهد بود.