اخبار عمومی دارو

برگزاری جلسه آموزشی اصول و روشهای بازرسی از دیدگاه قانونی
مباحث عمومی جرم، جرائم تعزیراتی ، مباحث عمومی پیشگیری از جرم و اصول اولیه بازرسی و نگارش گزارشات از مباحث ارائه شده در این جلسه آموزشی بود.
معرفی دکتر امید عبدی به عنوان قائم مقام معاونت غذا و دارو
از سوی دکتر قباد محمدی معاون غذا و داروی دانشگاه جناب آقای دکتر امید عبدی مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر با حفظ سمت به عنوان قائم مقام معاونت غذا و دارو منصوب گردید.