شرح وظایف عملکرد واحد نظارت بر داروهای اعتیاد آور

 •  تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز استان بر اساس آمار مصرفی از وزارت بهداشت و درمان 
 • ثبت دفاتر ، انبارداری ، تأمین فضا و شرایط مناسب برای نگهداری داروها
 •  تحویل دارو به واحدهای درمانی تحت پوشش دولتی و خصوصی براساس استوک های از قبل تعیین شده 
 • تحویل دارو به واحدهای جدید بر اساس ارائه مدارک قانونی لازم و پس از انجام کارشناسی از محل و در نظر گرفتن نوع و وسعت کار آن مرکز و بر مبنای تعیین استوک.
 •  بررسی نسخ و دفاتر پلمپ شده واحدهای درمانی تحت پوشش 
 • کاهش و یا افزایش تعداد و انواع داروهای مخدر استوک مراکز درمانی براساس روند مصرف دارو در آن واحد 
 • بازرسی از واحدهای درمانی و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود .
 •  بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت داروی مخدر و ارجاع به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع بالاتر از پزشک برای تأیید تحویل دارو لازم است . 
 • دریافت پوکه آمپولهای مصرف شده توسط واحدهای درمانی و بیمارستان سرپایی ، که پس از برسی و مطابقت آنها با موارد دریافتی نسبت به لیست بندی و انبار داری آن تا زمان امحاء اقدام می گردد . 
  امحاء پوکه آمپولها با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورت جلسه بصورت برنامه زمانبندی شده 
 • عیادت ازبیماران بستری در منزل و بررسی چگونگی روند مصرف دارو و تهیه گزارش طی چک لیست های موجود .
 •  اخذ تعهدنامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار نگیرد .
   ارسال آمار عملکرد به اداره کل امور دارو
 •  بررسی مدارک متقاضیان مراکز ترک اعتیاد جدید و تطابق شرایط فیزیکی و تجهیزاتی مرکز با پروتکل مربوطه
   بازدید از مراکز ترک اعتیاد و بررسی آمار و دفاتر آنها