شرح وظایف کمسیون ماده 20

کمسیون ماده ۲۰

  • صدور مجوز تاسیس ، انتقال سرمایه و انتقال محل داروخانه ها
  • تبدیل سرویس خدمات دهی داروخانه ها از نیمه وقت به روزانه و یا سایر موارد
  • صدور مجوز ابطال پروانه داروخانه ها
  • تشخیص صلاحیت مسئول فنی
  • بررسی و تایید سنوات خدمتی متقاضیان تاسیس و غیره