شرح وظایف بخش شیمی و آرایشی و بهداشتی:

 

1-دریافت نمونه های آرایشی و بهداشتی از بخش تحویل نمونه


2-ثبت شماره نمونه مورد نظر در دفتر ثبت


3-انجام آزمایشات و آنالیز نمونه ها و مطابقت دادن نمونه های ارسالی با پروانه ساخت و استاندارد


4-آموزش مسئولین فنی کارخانجات استان


5-بازدید کارشناسان بخش شیمی از آزمایشگاه کارخانجات استان


6-تهیه روشهای آزمایشگاهی به منظور یکسان سازی روشها در سطح کشور


7-تهیه s.o.p لازم جهت هر چه بهتر انجام دادن آزمایشات


8-ثبت نتایج در دفتر مخصوص بخش شیمی


9-ارسال نتایج به دفتر سرپرستی